Vezivanje glave čokota, lastara vinove loze

vinograd

Vezivanje glave čokota, lastara – Za sve poznate oblike čokota sa srednje visokim i visokim stablom postoji potreba da se stabla, glave i lukovi kordunica vezuju. Stablo i glava čokota vezuju se uz kolac ili stub, a krakovi redovno uz žicu. Ako za stablo nije obezbeđen kolac, pritka, stub ili druge vrste naslona, tada se delovi čokota, tj. stablo, glava i krakovi vezuju uz žicu u špaliru.

Cilj vezivanja je da se dobije što uspravnije stablo (osim kada je u pitanju Skljarova kordunica) i pravilan položaj stabla, glave čokota i krakova kordunice u prostoru uz odgovarajući naslon.

Od tog pravilnog vezivanja stabla, glave čokota i krakova zavisi izgled osnovnog oblika čokota. Vezivanju ovih delova čokota mora se pokloniti posebna pažnja u godinama formiranja osnovnog oblika čokota, a i kasnije, radi njegovog održavanja jer na čokotu iskrivljenim stablom, glavom i krakovima, lastari se najčešće nepravilno i neravnomerno razvijaju i sazrevaju. Zato su takvi lastari u većem broju nepodesni pri određivanju opterećenja čokota rodnim okcima (lozom).

Vezivanje glave čokota, lastara vinove loze

rojatska kordunicaVezivanje stabla, glave čokota i krakova kordunice obavlja se pomoću kanapa, traka od plastke, žice, klema od plastike i dr. materijala. Vezivanje se obavlja na jednom ili više mesta na stablu, glavi i kraku kordunice. Usled stalnog debljanja stabla, glave i krakova kordunice, veza se mora povremeno popuštati da ne bi došlo do jačeg usecanja u pojedine delove čokota.

Vezivanje lukova

Po obavljenoj rezidbi, kada se uredno izvrši učvršćivanje stubova, kolja uz čokote i zatezanje žičane armatur, može se pristupiti vezivanju stabla, glava i krakova kordunica, kao i lukova. Vezivanje lukova mora se završiti, po pravilu, do momenta kretanja okaca u proleće.

Luk se može vezivati za krak čokota, za kolac ili za žicu u špaliru. Koji će se položaj u prostoru dati luku zavisi od načina gajenja loze, vrste i oblika naslona, osnovnog oblika čokota itd.

Dokazano je da položaj i način vezivanja lukova na čokotu utiče na visinu prinosa i kvalitet grožđa, jer od položaja luka, sila polariteta se u većoj ili manjoj meri ispoljava na lastarima.

Vladan Trandafilović, dipl.ing.

spec.ampelografije

izvor agroinfotel

Leave a Reply