OVCE, ishrana tokom zime

sheep-4kOVCE, ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiče na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva.

 Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ovčarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj i vitalnost, a takođe i na zravlje i produktivnost ovaca.

 U zavisnosti od prirodnih faktora na nekom području, postoje i različi sistemi gajenja ovaca te proizvođačima u različitim prirodno – ekonomskim zonama ne možemo preporučiti isti sistem gajenja ovaca.

   Prilikom pravljenja režima držanja i ishrane treba imati na umu sve faktore koji utiču na organizam životinje

  • svetlost,
  • temperatura,
  • vlažnost vazduha,
  • količina padavina,
  • promena u pritisku i
  • strujanje vazduha

 veliki je stepen njihovog uticaja koje treba regulisati, odnosno prilagoditi životinjama putem pravilnog držanja. Ovo je jedan od najvažnijih činilaca uspeha u ovčarstvu a posebno kod intenzivnog sistema gajenja.
Prevođenje ovaca sa pašnjačkog na stajski način ishrane mora biti postepen iz razloga što je organizam životinja navikao na svežu biljnu hranu u pašnom periodu.
U novim stajskim uslovima nova hrana je suva i ima drugačiju fizičku formu, pa je životinji potreban period prilagođavanja od 7-10 dana.Priprema se sastoji u tome, da ovce tokom prvih nekoliko dana ujutru dobiju malo sena pa se tek onda izgone na pašnjak, a pred kraj perioda prilagođavanja, zadnjih par dana seno se daje i posle paše, povećanjem količina iz dana u dan, da bi nakon desetak dana ovo hranivo došlo kao glavni obrok ovaca, čime se sa pašom prestaje.
Uspeh u prezimljavanju ovaca zavisi najviše od kvaliteta pripremljene hrane i njenog pravilnog korišćenja. Najvažnije je u ovom periodu sačuvati postojeći broj ovaca u stadu i njihovu kondiciju ( uhranjenost ), pri racionalnom trošenju hrane.
Ovce pri dobroj ishrani lako podnose hladnoću pa i veći mraz, ali su veoma osetljive na vlagu u ovčarniku, kako u vazduhu tako i u prostirci.
Kako bi objekat bio udoban za zimski boravak ovaca u njemu neophodno je izvršiti pripremu koja se sastoji u popravci krova, zidova, podova, prozora, vrata, jasala, pojilica itd. Posle toga treba izvršiti izđubravanje i detaljno čišćenje, a na kraju obaviti dezinfekciju svih zidova, podova i opreme.

 Posle toga pod ovčarnika se obilno zastre slamom u količini od 5 kg /m2, čime se stvara debeo sloj koji dobro upija mokraću, te u ovčarniku nema vlage.
Pre uzimljavanja ovaca potrebno je obezbediti dovoljne količine svih hraniva, za sve kategorije i faze proizvodnje, uzimajući u obračun dužinu stajskog perioda. Osim hraniva mora se obezbediti dovoljna količina vode i ovcama obezbediti da je uzimaju po volji. Ukoliko takvi uslovi ne postoje onda treba vršiti napajanje i to 2 puta dnevno. Optimalna temperatura vode za ovce je 12-18 C, a ona mora biti i higijenski ispravna.
Ne zaboravimo da od dobrog načina ishrane ne zavisi samo sitost ovce već i uspeh ukupne proizvodnje tokom niza godina.
Primera radi, navodimo jedan obrok, koji je sastavljen od raspoloživih hraniva kod ovaca koje su usmerene na proizvodnju mesa:

 

Hranivo

Kategorija ovaca

OVCE

ŠILJEŽAD

Seno, kg

1.7

1.0

2.0

Silaža, kg

2.0

1.0

2.5

Slama,kg

0.5

0.3

0.7

Kukuruz,kg

0.2

0.2

Koncentrat,kg

0.1

0.3

0.2

OVAN

 Kao značajan pokazatelj rada farme služi cena koštanja koja se meri veličinom troškova po jedinici proizvoda (meso, mleko, vuna).

Od veličine ovih troškova zavisi i uspeh u ovčarskom biznisu. U strukturi troškova hrana učestvuje sa oko 70% i zato obrok koji je sastavljen za stado u najvećoj meri utiče na cenu proizvoda i visinu zarade.

Neđeljko Pipović, dipl.ing. stočarstva

agroinfotel

Leave a Reply