Kukuruz za silažu

maxresdefault (1)Kukuruz za silažu – Setva kukuruza će početi uz povećanje temperature zemljišta. Poljoprivrednici, stočari vrlo često pitaju koji hibrid izabrati za pripremu kvalitetne silaže.

Na tržištu se nalazi velik izbor hibrida kukuruza, različitih osobina i dužine vegetacije. Naime, hibrid koji će biti proizveden sa ciljem spravljanja silaže mora imati odredjene osobine koje ga kvalifikuju za ovu namenu . Pored velike biomase koja se u neku ruku podrazumeva, hibrid treba da obezbedi što veci sadržaj proteina pošto je silaža kukuruza siromašna ovim materijama. Pozeljno je i da hibrid ima odredjeni odnos klipa i zelenog dela biljke, kao i da se lako “gazi”, odnosno skladišti u silo trenčeve.

 “stej grin:” osobina koja omogucava da mu listovi ostanu zeleni čak i u stresnim uslovima naglih visokih temperatura i sušnih perioda u toku sezone. Ovo se pokazalo od velike važnosti jer omogućava proizvodjačima koji u proizvodnji silaže kombinuju proizvodnju hibrida iz pete i šeste grupe zrenja da proces siliranja obave u što duzem vremenskom periodu,time dobiju na kvalitetu pripremljene silaže.

Kukuruz za silažu – pravilan izbor rešava sve

Kod odabira hibrida moramo voditi računa i o dužini vegetacije. Ukoliko odaberemo prerani hibrid, postići ćemo manji prinos. Kod odabira preka snog hibrida, kvaliteta silažne mase biće niža radi pre malog učešća zrna.

 Da bi se odredila najpogodnija sorta, važne su sledeće karakteristike:

  1. visina biljke,

  2. ranostasnost,

  3. kasnostasnost,

  4. vreme cvetanja,

  5. vreme sazrevanja,

  6. hranjiva vrednost,

  7. prinos,

  8. osetljivost na trulež stabljike,

  9. čvrstina stabljike.

 Prinos jako zavisi o postignutom sklopu (broj biljaka po jedinici površine).

Kod uzgoja kukuruza namenjenog proizvodnji silaže od čitave stabljike, gustina treba biti 10% veće, ali obratite pažnju na potrebu biljke za vlagom kada naliva zrno!!!

 U praksi se često događa da je posejan premali broj zrna po jedinici površine, što ima za posledicu manji prinos. Ređi su slučajevi pregustog sklopa. U tim slučajevima, klipovi kukuruza se slabije razviju, učešće zrna u masi je premalo, pa je i kvalitet silaže manji.

 Poljoprivrednim proizvođačima koji se bave stočarskom proizvo dnjom u interesu je imati što kvalitetniju silažu, pa ću podse titi na već poznate činjenice koji utiču na prinos i kvalitet silažne mase:

 Kukuruz za silažu – najpovoljniji period za siliranje čitave stabljike kukuruza treba obaviti u vreme kad usitnjena silažna masa kukuruza ima vlažnost 65 do 70%. Nalivanje zrna još uvek nije završeno: gornja polovina zrna je tvrda, a donja je meka i mlečna (mlečna linija na 2/3 do 1/3 zrna). Tada je učešće zrna u silažnoj masi optimalno, sadržaj šećera takođe, a probavljivost takve silaže najbolja. Ukoliko prevremeno započnemo silirati u sila žnoj masi biće manje zrna, a to znači i manje energije. Prilikom prekasnog siliranja, prenizak sadržaj vode u masi otežava sabijanje mase. Osim o suhoj tvari, kvaliteta silažne mase zavisi i o ućešću zrna, lista i sta bljike u ukupnoj silažnoj masi: u silažnoj masi treba biti 40-50% zrna i 20-30% listova.

 Prilikom ubiranja kukuruza za silažu moramo voditi računa o visini reza (optimalna je 25 cm). Ukoliko silažni kombajn odreže stabljiku kukuruza na 40 cm ili čak više  umanjiće prinos silažne mase za otprilike 5%, a porast će njena probavljivost. Češće se događa da je visina reza niža od optimalne. Tada sa prenisko odre zanom stabljikom unosimo u silos čestice zemlje, time i uzročnike kvarenja.

 Na kraju, moramo voditi računa i o dužini sečke.Kraći rez omogućuje bolje gaženje i sabijanje biljne mase, ali iziskuje više energije radnog stroja. Osim potpunog reza biljne mase, za kvalitet kukuruzne silaže važno je da je silokombajn opremljen procesorom za rezanje, gnječenje i otvaranje svakog kukuruznog zrna («corn-cracker»). Takva silažna masa bolje se konzervira, životinje je bolje provare.

agrotelinfo

Leave a Reply