Zaštita krompira u skladištu tokom zime

420163Bolesti krtola krompira u skladištu. Štetni organizmi merkantilnog krompira u skladištima. Prašna krastavost krompira(Spongospora subterranea). Na površini krtola nalaze se plikovi u vidu bradavica. Dešava se da plikovi pucaju pri čemu nastaju kraste iz kojih se oslobadja crna prašna masa. Hemijskim merama ovaj parazit se NE može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporučujemo proizvodjačima da vrše preglede magacinskog prostora i obavezo uklanjaju oštetežene krtole. Ove krtole treba uništiti, ne davati stoci za ishranu jer su spore vitalne i preko stajnjaka može doći do inficiranja zemljišta. Kako se bliži vreme naklijavanja krtola i njihove sadnje, ovako štećene krtole krompira ne treba koristiti za sadnju, a prilikom sadnje izbegavati vlažna i kisela zemljišta. Obavezan je petogodišnji plodored.

Bakterijska trulež krompira (Erwinia carotovora subsp.caratovorum) Obilazeći skladišta, magacine i podrume na području RC Leskovac ( lokaliteti Bogojevce, Navalin, Čifluk Ragojanski, Pečenjevce, Priboj ) gde se tokom zimskih meseci čuva merkantilni krompir registrovana je pojava bakterijske truleži krompira (Erwinia carotovora subsp.caratovorum) na krtolama. Obolelo tkivo krtola je meko, ulegnuto, sluzave i vlažne konzistencije. Tkivo se vremenom raspada, truli pri čemu se širi veoma neprijatan miris. Ovako zaražene krtole se na kraju pretvaraju u tamnu kašastu masu sa pojavom beličastog, penastog bakterijskog eksudata koji curi iz krtola.

Mere zaštite:

  • Obolele krtole odstraniti iz skladišnog prostora i obavezno uništiti, ne saditi ih,
  • Temperatura u skadištu mora biti ispod 8°C,
  • Redovno provetravanje skladišnog prostora,
  • Provera zdravstvenog stanja krtola, posebno ako se čuvaju u vrećama, jer se bolest širi kontaktom.

Bolesti krtola krompira u skladištu tokom zime

Suva truleži krompira (Fusarium sp.) na krtolama krompira u skladištu. Na mestima gde su krtole povređene, javljaju se sitne mrke zone. Infekcija se širi, tkivo iznad pega postaje vlažno i smežurava se, vrlo često u vidu koncentričnih krugova. Na tkivu koje je izumrlo javljaju se pustule sa micelijom i sporama gljiva beličaste nijanse. Napadnuti deo krtole je tamne boje, smežuran i postepeno uleže. Obolele krtole se sasušuju, smežuravaju i mumificiraju. Ovaj parazit prouzrokuje velike štete tokom skladištenja krompira. Infekcije se uglavnom ostvaruju u vreme vađenja krtola i pri transportu. Fusarium sp. se naročito brzo razvija sa porastom temperature u skladištu tokom ranog proleća.

Mere zaštite:

  • Smanjiti mogućnost povređivanja krtola prilikom vadnje krompira i njegovog uskladištenja,
  • Prilikom skladiranja krompira obezbediti temperaturu iznad 12 stepeni i dobru ventilaciju kako bi se sprečila povećana vlažnost vazduha u cilju ubrzanog zarastanja povreda na krtolama,
  • Dezinfekcija mehanizacije, skladišta i krtola,
  • Pravilno zarastanje isečenih krtola,
  • Zaražene krtole treba odstraniti pre sadnje i baciti na smetlište.

Moljac krompora (Phthorimae operculella).Na području RC Leskovac prilikom obilaska skladišta, magacina i podruma koji se koriste za čuvanje merkantilnog krompira tokom zimskih meseci mogu se naći krtole sa različitim promena – biotske i abiotske prirode. Jedna od češćih pojava jesu oštećenja na krtolama od strane moljca krompira (Phthorimae operculella). Oštećenja su plitko ispod površine krtole, ali mogu prodreti i duboko do unutrašnjosti. Tuneli koje izgrizu su dugi, lako se mogu primetiti i ispunjeni su izmetom gusenice. Po tome se mogu razlikovati od oštećenja od žičara ili grčica, najčešćih zemljišnih štetočina, koje prilikom ishrane ne ostavljaju izmet u unutrašnjosti krtola, a koje su takodje, registrovane na krtolama krompira.

Tako oštećene krtole nemaju upotrebnu vrednost, vrlo brzo propadaju i ne preporučuju se za sadnju koja je na pragu. Zbog toga preporučujemo proizvodjačima da obave zdravstvene preglede skladišnih prostora i sve oštećene krtole uklone iz magacina i odlože na odgovarajuće mesto. Ne koristiti ih za sadnju jer mogu pričiniti štete u novoj vegetacionoj sezoni. U tunelima koje sada vidimo na krtolama nakon skidanja pokožice registrujemo larvu.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanovic

PSSS Leskovac

Leave a Reply