OVCE za tov i uspešan rezultat

ovce_1

OVCE za tov – Štale za ovce mogu se graditi kao poluotvoreni ili potpuno zatvoreni objekti, što zavisi od načina držanja životinja. Naime, ovce se na većini porodičnih farmi drže razmerno kratko, odnosno tokom zime i za vreme jagnjenja.

Držanje ovaca u štali tokom cele godine nije uobičajeno i sprovodi se samo na nekim seoskim gazdinstvi ma koja se bave tovom jagnjadi. Teren za izgradnju ovčarnika treba da zadovolji sve zoohigijenske i sani tarno higijenske uslove, to znači da mora biti izgrađen na oceditom, suvom, po mogućstvu uzdignutom mestu.

Pravilan položaj štale treba da bude u smeru istok-zapad, kako bi se na mestu koje je okrenuto prema jugu mogao organizovati prostor zaštićen od vetra, suv i sunčan za puštanje jagnjadi. Kod izgra dnje ovčarnika takođe treba pripaziti da objekat bude što bliže mestu do kojeg se lako može dovesti potrebna hrana. Štala za držanje ovaca može biti stariji objekat, koji već posle manjih rekonstrukcija može predstavljati idealan prostor za smeštaj ovaca. Pri tom treba imati u vidu da ovce vole suve i prozr ačne štale, jer je iz prethodno iznetog očito da je vlaga njihov najveći neprijatalj.

Zato stare štale u kojima smo držali krave ili svinje nisu uvek najpogodnije za držanje ovaca i treba ih na odgovarajući način adaptirati (na primer povećanjem prozora, odnosno omogućavanjem boljih uslova provetravanja, zatim uklanjanjem mesta za vezivanje ili fiksnih pregrada – boksova kojima su prethodne životinje bile razdvojene).

Bez obzira da li se radi o izgradnji novog ili adaptaciji starog objekta, treba seu mestu boravka raspitati o uslovima koji moraju biti ispunjeni za smeštaj ovaca (opština, poljoprivredna savetodavna služba), jer svaka novogradnja ili adaptacija često sa sobom povlači pravne sporove sa upravnim telima.

U praksi gazdinstava nastoji se da objekti za ovce budu srazmerni broju životinja u uzgoju, pri čemu njihova dužina ne bi trebala biti manja od 10 metara, a obično iznosi 12 – 20 metara. Naime, površina štala mora biti dovoljno prostrana, jer se na malom prostoru ovce guraju, skaču na susedne jedinke i ozleđuju. Osim toga, pri takvim smeštajnim uslovima teško je održavati mikroklimatske prilike, koje mogu da budu uzrok različitih zdravstvenih poremećaja.

Zato je držanje optimalnog broja životinja po jedinici površine, jedan od načina održavanja zoohigijenskih uslova u objektu na zadovoljavajućem nivou.

U našim uslovima držanja, najprikladniji građevinski materijal za izgradnju ovčarnika je šuplja cigla, drvo i beton, a osnovni delovi štale su temelj, zidovi, pod, plafon, krov, vrata i prozori. Temelji štale su 80 –120 cm. Izgrađuju se od betona i imaju hidroizolacioni sloj radi sprečavanja prodora vode.

Zidovi se nastavljaju na hidroizolacioni sloj temelja i jedan su od glavnih činilaca toplotne zaštite. Najčešće se gradi od šuplje cigle, pri čemu unutrašnja strana treba biti izmalterisana i obrađena, kako bi se lakše održavalo čišćenje i dezinfekcija. Osim toga, treba voditi računa o odgovarajućoj izolaciji zidova radi sprečavanja znojenja i povećanja vlage uobjektu.

U donjem delu zidovi trebaju imati pojačan termoizolacioni sloj, jer su ti delovi zidova (posebno ćoškovi) najizloženiji zimskom prodoru hladnoće. Prelaz zidova u pod treba da bude zaobljen, jer oštre ivice zadržavaju najviše nečistoće i pri tom ih je teško očistiti. Određen broj uzgajivača ovaca može se odlučiti na jeftiniju varijantu izgradnje ovčarnika. U tom slučaju zidovi će se izgraditi od drveta sa odgovarajućom izolacijom između dasaka. Svakako da je vek trajanja takve štale mnogo kraći od zidanog objekta, ali je posebno pogodna za one ovčare čije životinje veći deo godine provode na otvorenom.

izvor agroinfo

Leave a Reply