Ječam prolećna setva zalog dobrog roda

1084223865547ed4b18559c792408129_orig

Ječam prolećna setva – Kod setve ječma, posebno ozimih formi potrebno je ispoštovati optimalni rok setve. Optimalni rok setve – prva polovina oktobra meseca i to od 1.– 15.oktobra. Setvu jarog ječma treba obaviti prvih dana poljskih radova, kada se može kvalitetno pripremiti površina zemljišta i kvalitetno izvršiti setva – krajem februara ili početkom marta. Ovo je posebno važno zbog kraćeg svetlosnog stadijuma kod ječma u odnosu na druge žitarice. On brže prelazi prve  etape organogeneze u odnosu na druga žita, a posebno je rok setve u direktnoj zavisnosti od dužine trajanja IV faze organogeneze ili zametanja klasića, od čega direktno zavisi i potencijal za prinos ječma.

 Ječam ima skromnije zahteve prema toploti i vlazi u odnosu na pšenicu. Klija na temperaturi od 1- 2ºC, a optimalna temperatura za razvoj je 15ºC.  Mlade biljke izdržavaju temperaturu od  – 4 do -6ºC, a kada se okale i porastu (bokorenje) mogu da izdrže i -10 do -12۫ C. Zbog slabije razvijenog korenovog sistema u odnosu na druga  strna  žita, osetljiviji je na kisela zemljišta, posebno pivarski ječam. Odgovaraju mu plodna, strukturna zemljišta, sa optimalnom vrednošću  pH = 6,5 – 7,2.

Ječam prolećna setva zalog dobrog roda

 U praksi se ječam seje na zemljištima slabije plodnosti, jer njegov genetički potencijal za prinos nije veliki, a na zemljištima manje plodnosti daje bolje rezultate nego druga strna žita. Ječam treba gajiti u plodoredu. Dobri predusevi bili bi: krompir, suncokret, kukuruz  kraće dužine vegetacije i zrnene mahunarke.

 Treba izbegavati setvu ječma nakon, strnih žita, posebno ovsa. Treba izbegavati setvu ječma nakon kultura intenzivno đubrenih  azotnim đubrivima i travno – leguminoznih smeša, posebno pivskog ječma.

 Setvu je najbolje obaviti deklarisanim semenom, kru- pnije frakcije, da bi se postigao visok prinos. Najbolja gustina setve bila bi 300-500 klijavih semenki/m2 ,najčešće oko 300-350 klijavih semenki/m2. Norma seme na zavisi od setvenog sklopa sorte, roka setve, klimatskih uslova, kvaliteta predsetvene pripreme – može se izračunati za svaku sortu na osnovu fizičkih i hemijskih parametara zrna.

 Neke okvirne norme bile bi: oko 180 – 220 kg/ha semena za ozime forme i 150 – 180 kg/ha za jare forme ječma. Ukoliko je predsetvena priprema slabijeg kvaliteta setvenu normu treba povećati za oko 10% od predviđene količine semena. Dubina setve zavisi od osobina zemljišta i kreće se od  3-4 cm na vlažnim i teškim zemljištima do  4 – 6 cm na lakšim i suvljim zemljištima.

 Biljana Nikolić,dipl.ing.polj.

 

Leave a Reply