Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

ДРУГИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ВИНА И РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ другог конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција набавку опреме за
производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години (у даљем
тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним
газдинствима и запошљавања руралног становништва.
Предмет другог конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за производњу вина
и ракије.
2. ВИСИНА И НАЧИН ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
За реализацију Конкурса за суфинансирање инвестиција набавку опреме за
производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години предвиђено је укупно
15.576.273,80 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од
вредности укупно прихватљивих трошкова.
За подносиоце пријава, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју
са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства
и оснивач правног лица млађе од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција утврђују се у
износу до 60% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције (у случају да правно лице има више
оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства
утврђују се у износу до 50 % од прихватљивих трошкова инвестиције)
Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату
вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 2.500.000,00
динара, односно 2.750.000,00 динара за подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, чије је
газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци
регистрованог пољопривредног газдинства и оснивач правног лица млађе од 40 година (у случају да
правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи,
максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 2.500.000,00
динара).
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара, а
разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.
Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној
стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОНТРОЛА.
НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену. Инвестиције
започете пре нулте контроле се не прихватају.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се
признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2019. године, што мора бити документовано
рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима,
царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након
01.01.2019.године.
3.НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1. Набавка опреме за примарну прераду грожђа,
2. Набавка опреме за ферментацију за бела и црвена вина,
3. Набавка опреме за чување и неговање вина,
4. Набавка опреме за пуњење вина,
5. Набавка опреме за ракију.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, која може да се односи на више
сектора, као и за више намена у оквиру истог сектора
Листа прихватљивих инвестиција приказана је у Члану 3. Другог правилника о додели средстава за
набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години.
4. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и
која се налазе у активном статусу,и то:
1. Предузетник – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2. правно лице:
– привредно друштво – носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;
– земљорадничка задруга – носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства
– сложена задруга – носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Зa правна лица и предузетнике:
1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних
газдинства и да се налазити у активном статусу;
2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе с
територује АП Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на
територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место
реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије
АП Војводине;
3. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за
одводњавање/наводњавање за наведену инвестицију закључно са 31.12.2018. године;
4. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе закључно са 2018. годином за
подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе где се
налази предметна инвестиција, ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на територији
друге локалне самоуправе онда треба доставити напред наведено уверење и од те локалне
самоуправе);
5. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини за 2018.годину;
6. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства по неком
другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити
предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према покрајинском
секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водоприведе, на основу
раније потписаних уговора;
8. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу
члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и
5/15);
9. да се плаћање се врши на текући рачун добављача или готовински, уколико је у питању физичко
лице, а – плаћања путем компензације и цесије неће бити призната.
10. предузетник мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре за намену за коју
конкурише;
11. предузетник који подноси пријаву за инвестиције у вези с вином мора бити уписан у Виноградарски
или Винарски регистар;
12. предузетник који подноси пријаву за инвестиције за набавку опреме за производњу ракије мора
бити уписан у Регистар призвођача јаких алкохолних пића у складу са законом који се уређују јака
алкохолна пића.
13. правно лице мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре за намену за коју
конкурише;
14. правно лице које подноси пријаву за инвестиције у вези с вином мора бити уписан у Виноградарски
или Винарски регистар;
15. правно лице које подноси пријаву за инвестиције у вези с ракијом мора бити уписан у Регистар
произвођача јаких алкохолних пића у складу са законом који се уређују јака алкохолна пића;
16. не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
17. задруге морају имати обављену задружну ревизију;
18. правно лице мора бити разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом којим се
уређује рачуноводство.
5.1. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. изграђен објекат од чврстог материјала(минимум 50 м2)у власништву или у закупу за период од
минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава, у
којем се може адаптирати просторија за производњу вина и ракије;
2. производња заснована на минимум 0,5 хектара винограда;
3. изграђен објекат уписан у Катастар непокретности са одговарајућом наменом за објекат у власништву
или закупу у периоду од минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење
бесповратних средстава.
6. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 09.09.2019. године.
7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и датумом, док је за правна лица
обавезан печат подносиоца (са изјавом о прибављању докумената о којој се води службена
евиденција);
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог
пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава за 2019.годину, који издаје Управа за
трезор (прва страна извода РПГ-а са основним подацима и друга страна извода с подацима о
површинама и производњи), не старији од 30 дана од дана подношења пријаве;
4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда надлежног органа)
закључно са 31.12.2018. године, за подносиоца;
5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2018. годином за
подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе
пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне
самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на
територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде од јединице локалне самоуправе као и доказ o извршеном
плаћању).
7. предрачун или рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која
садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти
као и у предрачуну и/или рачуну);
8. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
9. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод
оверен од стране банке.
10. оверена фотокопија уговора о закупу објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет
ово конкурса, с тим што је потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет
година од момента подношења захтева;
11. фотокопија гарантног листа за купљену опрему за коју је то предвиђено важећим прописом;
12. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) ‒ не старија од
01.01.2019. године;
13. фотокопија уговора о кредиту,уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању;
15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован – доставити копију сертификата за
органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу;
18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
19. потврда о упису у Виноградарски или Винарски регистар правног лица које подноси пријаву за
инвестиције у вези с вином;
20. потврда о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића у складу са законом који се
уређују јака алкохолна пића;
21. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак
стечаја и/или ликвидације;
22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице(разврстано у
микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број
62/2013 и 30/2018).
23. за земљорадничке задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да земљорадничка задруга
послује у складу са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/2015), при чему се
потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од
две године, у складу са Законом;
Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део пријаве о томе да ли ће
документацију наведену под тачкама 3, 4 и 5 прибавити сам или ће Покрајински секретаријат по
службеној дужности од надлежних органа прибављати податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави
документа преведена на српски језик. Документацију мора превести овлашћени судски тумач. Уколико
је
рачун/предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у
динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
8. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за израду
конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату и Другим
правилником о о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу
вина и ракије на територији АП Војводине за 2019. годину.
9. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник
бесповратних средстава уради монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:
 извештај о наменском утрошку средстава
 оригинал рачун за набавку предметне инвестиције (не старији од 01.01.2019. године).
Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике и опреме (подаци исказани у
обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
 отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице;
 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке;
 фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од
01.01. 2019. године;
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну
документацију. Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривредне инспекције
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да се изврши контрола реализације
предмета уговора, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме који
нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;
У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног лица не сме бити у блокади;
Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за конкурс, прописани су
Правилником;
Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача, а плаћања путем компензације и цесије
неће бити призната;
Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и
саветодавној служби АП Војводине да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену,
достављањем извештаја и записника Секретаријату.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.
10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са
назнакoм
„ДРУГИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ“
или лично ‒ у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког
радног дана од 9 до 14 часова.
10.1. КОНТАКТ
Додатне информације можете добити путем броја телефона 021/456-267; од 10 до 13 часова.
10.2. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст Конкурса, образац пријаве, Правилник могу се преузети са интернет адресе:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

izvor Pok.sek.poljoprivrede

Leave a Reply