Konkurs za Mlade poljoprivrednike 2020 Vojvodina povećan na 1.500.000 dinara (ceo tekst)

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ


1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради
подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача,
њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних
газдинстава, подстицање прераде на газдинству као и подстицање оснивања малих пивара.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
За реализацију Конкурса за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на
територији АП Војводине у 2020. години предвиђено је укупно 270.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 90% од
укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од
1.500.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 500.000,00 динара.
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2) Подршка преради на газдинству
3) Подршка малим пиварама.
Листа прихватљивих инвестиција приказана је у члану 3. Правилника о додели средстава за подршку
младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. години.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу и за једну врсту
производње.
ПРИЛИКОМ РАЗМАТРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА, НЕЋЕ СЕ ПРИЗНАВАТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ И КУПЉЕНА ОПРЕМА ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА.
3. КОРИСНИЦИ
Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
остварују физичка лица старијa од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од
40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци
пољопривредног газдинства након 01.01.2020. године или ће се уписати у Регистар пољопривредних
газдинстава до дана закључења уговора.
Право на подстицаје за Подршку преради на газдинставу и Подршку малим пиварама
остварују физичка лица старијa од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од
40 година, који ће се као предузетник или правно лице регистровати у Агенцији за привредне регистре
и као такви уписати у Регистар пољопривредних газдинстава до момента потписивања уговора.
Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају пребивалиште у насељеном
месту у ком се не налази седиште града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска
Митровица, Кикинда, Сомбор – Закон о територијалној организацији Републике Србије (“Сл. гласник РС”,
бр. 129/2007, 18/2016 и 47/2018).
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са
територије АП Војводине, односно правна лица морају имати седиште на територији јединице
локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције
мора бити на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине у месту
пребивалишта подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне самоуправе;
2. подносилац пријаве мора имати објекат за смештај животиња у власништу или закупу у периоду
од најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних
средстава) – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми);
3. подносилац пријаве мора имати објекат у којем ће се вршити прерада у власништу или закупу у
периоду од најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење
бесповратних средстава) – уколико аплицира за Подршку преради на газдинставу;
4. подносилац пријаве мора имати у власништву животиње – уколико аплицира за Инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему
сточне хране у сектору млеко и месо);
5. подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или закупу у периоду од најмање пет
година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) –
уколико аплицира за Подршку малим пиварама;
6. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за
одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2019. године;
7. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа
јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;
8. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по
неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме
бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
9. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском
секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на
основу раније потписаних уговора;
10. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица – у смислу члана
62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
11. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити
уписане у Регистар пољопривредних газдинстава након доношења одлуке о додели средстава.
Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет
година;
12. подносилац пријаве мора имати израђен пословни план ‒ економску одрживост пројекта;
13. спровођење прихватљивих активности не сме започети пре доношења одлуке о додели
средстава.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до 21.02.2020. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
3. доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о
закупу ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година (закуп почиње од дана подношења
захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи засади, пластеници, наводњавање)
4. доказ о власништву животиња (матични лист или пасош за животиње) уколико аплицира за
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за
припрему сточне хране у сектору млеко и месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и
електричне ограде за пашњаке/ливаде);
5. доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена фотокопија уговора о закупу објекта,
уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година (закуп почиње
од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и
опремање фарми)
6. доказ о власништву објекта у коме се врши прерада или оверена фотокопија уговора о закупу
објекта, уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година од
момента подношења захтева за коришћење бесповратних средстава– уколико аплицира за
Подршку преради на газдинставу или за Подршку малим пиварама
7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“)
закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве;
8. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2019. године за
подносиоца пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе
пребивалишта;
9. предрачун са спецификацијом опреме;
10. фотокопија дипломе о стеченом образовању подносиоца захтева;
11. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
12. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чланом 62.
Закона о привредним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).
13. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 45
дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 7 и 8,
Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави
документа преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача.
Уколико је предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност
опреме у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за израду
конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату и
Правилником о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП
Војводине у 2020. години.
8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених средстава, након што
корисник бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату следећу документацију:
 Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор
(подаци о пољопривредном газдинству, прва страна извода као и остале стране извода
са подацима о површинама и животињама) и:
– За Подршку преради на газдинству и Подршку малим пиварама доставља се и:
 извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
 потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у
микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 73/2019);
Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из
пословног плана (укључујући и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних
средстава достави Покрајинском секретаријату следећу документацију:
 захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку средстава;
 оригинал рачун за набавку предметне инвестиције који је идентичан са предрачуном
(са датумом након потписивања уговора). Спецификација опреме треба да садржи
основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве
морају бити исти као у рачуну);
 отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним
прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке,
а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак са назнаком „готовина“ (фискални рачуни са назнаком
„чек“ неће се узети у разматрање);
 фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем
кредита;
 фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник – не
старију од датума потписивања уговора);
 Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за
трезор (подаци о структури биљне производње или животињама – унети у Регистар
пољопривредних газдинстава након реализације инвестиције)
 Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла доставља се и:
 купопродајни уговор који треба да садржи идентификационе бројеве
животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од
регистрованих пољопривредних произвођача) оверен код нотара,
 оригинал рачун и оверен списак са идентификационим бројевима
животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од
правних лица);
 педигре;
 фотокопија уверења о здравственом стању животиња, оверена од стране
надлежне ветеринарске установе;
– За Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних
приплодних грла као и опреме за опремање објеката за узгој животиња) доставља се
и:
 решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој,
држање и промет животиња.
– За Подршку преради на газдинству (прерада воћа и грожђа) доставља се и:
 потврда о упису у Виноградарски и Винарски регистар или
 потврда о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића
– за Подршку преради на газдинству (прерада млека и меса) доставља се и:
 решење Управе за ветерину о упису у Регистар произвођача малих количина
примарних производа.
– За Подршку малим пиварама доставља се и:
 потврда Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о извршеном
упису у Централни регистар објеката са регистарским бројем.
Након реализације инвестиције и доставе тражене документације, Покрајински секретаријат
припрема уговор о залози на основу ког корисник средстава у Агенцији за привредне регистре уписује
заложно право на предметну инвестицију у корист Покрајинског секретаријата.
Покрајински секретаријат путем Сектора за спровођење пољопривредне политике, праћење
европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе, налаже Пољопривредној
стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену, достављањем
извештаја и записника Покрајинском секретаријату.
Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ”или доставити лично у Писарници
покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
10. КОНТАКТ
Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-4430 од 10 до 13 часова.

Leave a Reply