CEO TEKST KONKURSA za razvoj ZADRUGARSTVA !

За реализацију Програма подршке развоју задругарства доделом бесповратних средстава за унапређење пословања и технолошки развој задруга на читавој територији Републике Србије
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс могу бити:
1. Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) до краја 2016. године (у даљем тексту: старе земљорадничке и пољопривредне задруге)
2. Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) од почетка 2017. године, па све до момента расписивања Јавног конкурса (у даљем тексту: новоформиране земљорадничке и пољопривредне задруге);
3. Земљорадничке или пољопривредне задруге чија је регистрована делатност бављење сеоским туризмом – пружање услуга смештаја и исхране (у даљем тексту: туристичке задруге), које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре), до момента расписивања Јавног конкурса;
4. Занатске задруге и земљорадничке или пољопривредне задруге чија је регистрована делатност производња предмета или делатност обављања старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности (у даљем тексту: занатске задруге), које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре), до момента расписивања Јавног конкурса;
5. Социјалне задруге чији су оснивачи припадници угрожених друштвених група (особе са инвалидитетом, самохране мајке, теже запошљива лица, припадници ромске националне мањине и друге друштвено угрожене групе), са регистрованом делатношћу из области земљорадње, пољопривреде, производње предмета, обављање старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре), до момента расписивања Јавног конкурса (у даљем тексту: социјалне задруге).
Циљ програма
Задруге представљају потенцијал за одрживи привредни и друштвени развој у Србији и нуде различите привредне, економске и друштвене предности у односу на друге облике пословања. Задруге функционишу кроз демократски модел управе и послују у складу са задружним вредностима и принципима, а све у складу са чланом 4. Закона о задругама (“Сл. гласник”, бр. 112/2015) Циљ Програма је системско унапређење пословања задруга из области земљорадње, пољопривреде, сеоског туризма и занатства, повећање броја
задруга, развој задружног система и повећање конкурентности на тржишту, као и стварање могућности да задруга својим пословањем допринесе одрживом развоју локалне заједнице.
Финансијски оквир
Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за новоформиране земљорадничке и пољопривредне задруге износи 7.500.000,00 динара, док за старе земљорадничке и пољопривредне задруге износи 15.000.000,00 динара.
Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за туристичке, занатске и социјалне задруге износи 7.500.000,00 динара.
Додељени износ бесповратних средстава укључује и порез на додату вредност.
Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици локалне самоуправе на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу од Републике нижем нивоу власти, а јединица локалне самоуправе ће та средства пренети задрузи на посебан наменски динарски подрачун отворен код Управе за трезор. Средства ће бити пренета на основу Решења министра о додели бесповратних средстава (у даљем тексту: Решење) и у року прописаним Уговором о додели бесповратних средстава (у даљем тексту: Уговор).
Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава чине задружну својину задруге и иста не могу бити отуђена у року од пет година од дана закључења Уговора.
Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава не могу бити предмет хипотеке или залоге, ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту, у року од пет година од дана закључења Уговора.
Намена средстава
Пројектне активности за чију реализацију су намењена бесповратна средства:
1) Набавка живих животиња од привредних друштава регистрованих за трговину на велико животињама за потребе формирања или повећања основног стада, осиm за набавку мушких говеда;
2) Набавка опреме и механизације за потребе унапређења квалитета и капацитета фарми за производњу млека и тов стоке;
3) Набавка опреме за прераду млека и меса;
4) Набавка опреме и механизације за складиштење, сортирање, паковање и прераду воћа и поврћа;
5) Набавка опреме и механизације за потребе производње у воћарству, виноградарству, повртарству и ратарству, као и подизање матичних засада, укључујући системе и опрему за наводњавање;
6) Набавка опреме и механизације за производњу и прераду украсног, ароматичног, зачинског и лековитог биља;
7) Набавка опреме и механизације за складиштење и прераду житарица;
8) Набавка опреме за пчеларство;
9) Набавка опреме за привредни риболов, узгој и прераду рибе;
10) Изградња нових смештајних капацитета набавком монтажних објеката- типских кућа брвнара, вајата, бунгалова, по принципу кључ у
руке, летњиковаца, набавка опреме за забавни парк за децу (љуљашке, клацкалице, пењалице, кућице за децу и остало), као и припремни грађевински радови који су у вези са постављањем монтажних објеката;
11) Трошкови опремања смештајних капацитета (набавка намештаја, санитарија, опремање кухиње са припадајућом белом техником);
12) Набавка опреме, машина и алата за израду занатских производа, производа старих и уметничких заната као и производа домаће радиности.

Напомена: Бесповратна средства за набавку добара из тачке 10,11. и 12. додељиваће се као државна помоћ мале вредности- DE MINIMIS, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014).


Пројектне активности за чију реализацију нису намењена бесповратна средства:
1) Трошкови набавке грађевинског материјала и извођења грађевинских радова (осим за припремне грађевинске радове који претходе постављању монтажних објеката код туристичких задруга);
2) Трошкови овере код јавног бележника;
3) Трошкови за куповину половне и репариране опреме и материјала;4) Покривање трошкова дуговања из претходног периода;
5) Плаћање путем компензације и цесије;
6) Новчане казне и трошкови парничног поступка;
7) Трошкови банкарских провизија, кредита, курсних разлика;
8) Кредитирање трећих лица;
9) Консултантске, маркетиншке, финансијске и остале услуге;
10) Трошкови прикупљања документације за пријаву на Јавни конкурс;
11) Трошкови гаранција и полисе осигурања;
12) Трошкови превоза;
13) Трајна обртна средства;
14) Трошкови увоза, царине, шпедиције;
15) Трошкови закупа и лизинга;
16) Трошкови амортизације и одржавања:
17) Трошкови набавке концетроване и кабасте сточне хране;
18) Набавка репроматеријала;
19) Увођење ISO, HALAL и HASAP стандарда;
20) Набавка моторних возила за превоз робе и путника;
21) Набавка технике и беле технике (осим за опремање кухиње), ситног угоститељског инвентара (текстил, посуђе, есцајг, декорација);
22) Набавка опреме и алата за вршење занатских услуга.
Услови за учешће задруге на конкурсу:
1) Да је задруга регистрована у Агенцији за привредне регистре;
2) Да задруга има регистровани текући рачун код Народне банке Србије, преко којег обавља своје пословање, у моменту подношења пријаве на Конкурс;
3) Да је задруга ускладила своје акте, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС“, бр. 112/2015);
4) Да је задруга извршила редовну задружну ревизију у року прописаним Законом о задругама („Службени гласник РС“, бр. 112/2015) (осим за задруге које су регистроване 2020. и 2021. године);
5) Да је задруга измирила обавезе по основу пореза и доприноса, као и друге обавезе из јавних прихода;
6) Да над задругом није покренут стечајни поступак, поступак принудне ликвидације или ликвидације;
7) Да задрузи није изречена привремена или правоснажна мера забране обављања делатности;
8) Да задрузи није изречена мера привременог ограничења права;
9) Да рачун задруге није био у блокади почевши од 01.01.2021. године;
10) Да директор задруге није кривично осуђиван, као и да се против њега не води истрага и кривични поступак;
11) Да за исте намене задруга није користила и није у поступку одобравања подстицајних средстава која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе, буџета АП Војводине и ИПАРД фондова;
12) Новоформиране земљорадничке и пољопривредне, старе земљорадничке и пољопривредне задруге као и чланице сложених задруга које су добиле бесповратна средства на Јавним конкурсима за доделу бесповратних средстава задругама у 2017, 2018. и 2019. године, расписаним од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, не могу конкурисати за добијање бесповратних средстава;
13) Уколико планирани пројекат подразумева и изградњу неког објекта, грађевинско земљиште на коме задруга планира да изгради објекат или на коме већ постоји изграђени објекат у који ће бити смештена опрема, за коју задруга конкурише, треба да буде без терета, као и да намена земљишта буде у складу са планским документима, а све на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 2/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 50/2013 – oдлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020);
14) Да задруга конкурише са пројектом који је у вези са њеном делатношћу наведеном у оснивачком акту;
15) Да задруга конкурише са пројектом чију реализацију планира на територији јединице локалне самоуправе, где је регистровано седиште задруге.
16) Да директор и чланови задруге нису у крвном, адоптивном и тазбинском сродству са продавцем који је издао предрачун, који задруга доставља приликом подношења пријаве на Јавни конкурс.


Потребна документација
Документација која се доставља приликом подношења пријаве на Јавни конкурс:
1) Образац пријаве – електронски попуњен и који у прилогу садржи изјаву и сагласност председника општине/градоначелника на пројекат са којим задруга конкурише;
2) Предрачун који садржи детаљну техничку спецификацију/карактеристике опреме, механизације, животиња и осталих добара за чију набавку задруга може конкурисати, датум издавања предрачуна, износ исказан у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, као и меморандум издаваоца предрачуна. (Потребно је доставити предрачуне за елементе пројекта за чију реализацију задруга тражи бесповратна средства, као и предрачуне за елементе пројекта за чију реализацију задруга улаже сопствена средства, уколико задруга исте улаже);
3) Предрачун са пројектом у прилогу (за грађевинске радове који се финансирају сопственим средствима задруге, као и за грађевинске радове у оквиру пројекта туристичких задруга, које финансира Министарство);
4) Потврда Основног суда (места пребивалишта директора задруге) да се против директора задруге не води истрага односно кривични поступак;
5) Уверење о неосуђиваности Министарства унутрашњих послова за директора задруге;
6) Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је задруга измирила све обавезе по основу пореза и доприноса;
7) Извод из књига основних средстава и ситног инвентара на дан 31.децембар 2020. године (осим за задруге основане у 2021. години);
8) Код јавног бележника оверене фотокопије уговора закључених на период у минималном трајању од пет година, којим се уређује закуп непокретности која је у вези са реализацијом пројекта, уколико је задруга закупопримац непокретности;
9) Оргинал извода из листа непокретности за непокретности које су у власништву задруге (не старији од 30 дана од дана подношења пријаве на конкурс), уколико је задруга власник непокретности;
10) Фотокопије уговора којим се регулише закуп опреме, постројења и биолошких средстава који су у вези са реализацијом пројекта, уколико је задруга закупопримац опреме, постројења и биолошких средстава;
11) Извод структуре биљне производње или регистра сточног фонда чланова задруге, уколико је иста у функцији обављања делатности задруге (издата од стране Управе за трезор);
12) Фотокопије уговора о правима и обавезама између задруге и коопераната, уколико задруга послује са кооперантима и извод из регистра пољопривредног газдинства (РПГ) сваког кооперанта (уколико задруга послује са кооперантима из различитих области производње, потребни су уговори и изводи који су у вези са пројектом ради чије реализације задруга конкурише);
13) Код јавног бележника оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да задруга за исте намене није користила и није у поступку одобравања подстицајних средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе, буџета АП Војводине и ИПАРД фондова;
14) Код јавног бележника оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да ли је задруга, по ком основу и у ком износу била корисник државне помоћи мале вредности- DE MINIMIS у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) (Само за задруге које конкуришу за доделу бесповратних средстава из тачака 10,11. и 12. из одељка Програма под називом „Намена средстава“);15) Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се доказује радни однос директора задруге и запослених лицачланова задруге, уколико задруга има запослена лица;
16) Доказ о стеченим квалификацијама и знањима чланова задруге из области у којој се планира реализација пројекта (уколико исти постоји);
17) Код јавног бележника оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да су оснивачи задруге припадници угрожених друштвених група: особе са инвалидитетом, самохране мајке, теже запошљива лица, припадници ромске националне мањине или друге друштвено угрожене групе, са навођењем имена, презимена и ЈМБГ-а наведених категорија лица (само за социјалне задруге);
18) Позитивни локацијски услови (за грађевинске радове који се финансирају сопственим средствима задруге, као и за грађевинске радове у оквиру пројекта туристичких задруга, које финансира Министарство);
19) Код јавног бележника оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да директор и чланови задруге нису у крвном, адоптивном и тазбинском сродству са продавцем који је издао предрачун, који задруга доставља приликом подношења пријаве на Јавни конкурс;
20) Код јавног бележника оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да ће задруга уколико добије бесповратна средства испунити све минимално – техничке и санитарно – хигијенске услове, као и прописане стандарде за обављање угоститељске делатности, у складу са прописима којима се уређује област угоститељства, да ће код надлежног органа јединице локалне самоуправе поднети захтев за категоризацију објекта домаће радиности (кућа, апартман, соба) или сеоског туристичког домаћинства, да ће код надлежног органа јединице локалне самоуправе поднети захтев за евидентирање Туристу за оне објекте који не подлежу обавези категоризације – салаш, етно кућа, конак, хан и др. (само за туристичке задруге);
21) Решење јединице локалне самоуправе којим се утврђује да је објекат који је у власништву чланова задруге категорисан за пружање угоститељских услуга смештаја у врсти објекта домаће радиности (кућа, апартман, соба) или сеоског туристичког домаћинства, односно да је објекат категорисан за послове домаће радиности или сеоског туристичког домаћинства и евидентиран у Регистру туризма односно е-Туристу, у складу са прописима који уређују ову област. (само уколико су чланови туристичке задруге унели објекат као улог задругу или су исти дали у закуп задрузи);
22) Референца односно писани доказ о промовисању старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности задруге, издат од стране организатора изложбе, манифестације, радионице, семинара, односно органа државне управе или локалне самоуправе, уколико задруга или чланови задруге поседује наведене референце (само за занатске или социјалне задруге);
23) Сертификат Министарства надлежног за послове привреде добијен на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности („Службени гласник РС”, број 21/05 и 1/10) и Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС”, број 56/2012) (само за занатске или социјалне задруге, уколико задруге или чланови задруге поседују сертификат);
24) Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде којим се потврђује упис произвођача грожђа и предметних винограда у Виноградарски регистар у складу са Законом о вину („Службени гласник РС”, број 41/09 и 93/12) (само за задруге које конкуришу за опрему за виноградарство из тачке 5. одељка Програма под називом „Намена средстава“);
25) Код јавног бележника оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да ће задруга уколико добије бесповратна средства за набавку опреме за виноградарство бити уписана као произвођач вина у Винарски регистар у складу са одредбама Закона о вину („Службени гласник РС”, број 41/09 и 93/12) (само за задруге које конкуришу за опрему за виноградарство из тачке 5. одељка Програма под називом „Намена средстава“).


Напомена: Испуњеност УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ЗАДРУГЕ НА КОНКУРСУ под тачкама 1,2,3,4,6,7,8,9,12,13, 14. и 15. проверава Комисија по службеној дужности и није потребно достављати документацију која доказује испуњеност истих.
Конкурсна документација се не враћа.
Трајање Јавног конкурса
Рок за подношење пријава тече од дана објављивања Јавног конкурса у средствима јавног информисања и сајту Министарства
www.mbs.gov.rs до 24.05.2021. године. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Начин достављања пријава на јавни конкурс
Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се ПРЕПОРУЧЕНОМ пошиљком на адресу: Министарство за бригу о селу, Булевар Михајла Пупина број 2а, 11070 Нови Београд.
Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на Конкурс – средства за подстицаје задруга у 2021. години”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте, са назнаком на лицу коверте – НЕ ОТВАРАТИ.
Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.
Важне информације: Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs
За сва питања у вези са текстом јавног конкурса можете се обратити на мејл адресу ivana.glisanovic@mbs.gov.rs и damir.taljai@mbs.gov.rs или на број телефона 011 311 7633

 

izvor: www.mbs.gov.rs

Konkursi (mbs.gov.rs)

 

Leave a Reply