Start up konkurs za mlade poljoprivrednike iz Vojvodine

vuk-radojevic(1) (1)
Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, podsticanjem razvoja i unapređivanjem primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
I. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка
младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, подстицањем
развоја и унапређивањем примарне пољопривредне производње и прераде пољопривредних
производа.
II. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1) подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне биљне производње на
пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
2) подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне сточарске производње на
пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
3) подршку инвестицијама за развој и унапређивање прераде меса, млека, поврћа, воћа и грожђа
на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.
III. ВИСИНА СРЕДСТАВА
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до 100.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 75% укупно
прихватљивих трошкова.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 1.200.000,00
динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави јесте 500.000,00 динара.
IV. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава су физичка лица и предузетници старији од 18 и млађи од 40 година, на дан
подношења захтева, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци
пољопривредног газдинства после 01.01.2016. године, а до дана закључења уговора.
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
За физичка лица и предузетнике
1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава након 01.01.2016. године или након доношења одлуке о расподели средстава по
овом конкурсу, а пре потписивања уговора, и мора се налазити у активном статусу, односно у
обавези је да се након потписивања уговора, а пре исплате средстава, упише у Агенцију за
привредне регистре као привредни субјект за инвестиције које се односе на тачку II. подтачку 3.
овог кокнкурса осим за произвођаче млека;
2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе из
АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице
локалне самоуправе из АП Војводине;
3. подносилац пријаве мора имати израђен пословни план ‒ економску одрживост пројекта;
4. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства по неком
другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити
предмет другог поступка за коришћење подстицаја локалне самоуправе, Покрајинске Владе или
Владе Републике Србије, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује
кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
5. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде и заштите животне средине, на основу раније потписаних
уговора;
6. подносилац пријаве и власник пољопривредног земљишта морају регулисати обавезе по
решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање и порез на пољопривредно земљиште,
закључно са 31.12.2016. године;
7. подносилац пријаве и власник објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет овог
конкурса морају измирити обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, закључно са
31.12.2016. године;
8. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини за 2016. годину;
9. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу
члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и
5/15);
10. плаћање се врши на текући рачун добављача или готовински, уколико је у питању физичко лице,
а плаћања путем компензације и цесије ‒ неће бити призната;
11. спровођење прихватљивих активности не сме започети пре подношења пријаве за подршку.
VI. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 23.06.2017. године.
VII. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка лица и предузетнике
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом (са изјавом о прибављању докумената о
којој се води службена евиденција);
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
3. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва
страна извода са основним подацима, друга страна извода с подацима о површинама и трећа
страна ‒ подаци о животињама ‒ не старије од 30 дана), а за подносиоце пријава који није
регистрован у тренутку подношења пријаве, доставља извод из Регистра пољопривредних
газдинстава након доношења одлуке о расподели подстицајних средстава а пре потписвања
уговора;
4. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
5. предрачун са спецификацијом опреме ‒ коначан оригинал рачун мора бити идентичан
предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме;
6. доказ o регулисаним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода, закључно са
31.12.2016. године
7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда надлежног органа)
закључно са 31.12.2016. године;
8. доказ o регулисаном порезу на пољопривредно земљиште (потврда надлежног органа), за
подносиоца пријаве и власника земљишта, закључно са 31.12.2016. године;
9. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта
(потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде и заштите
животне средине и доказ o уплати) или изјава да нема у закупу пољопривредног земљишта у
државној својини;
10. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 90
дана од дана издавања предрачуна.
Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе да
ли ће документацију наведену под тачкама 3, 6, 7 и 8 прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави
Секретаријат, по службеној дужности.
VIII. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
1. Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се бесповратно.
2. У складу с критеријумима – који су дефинисани Правилником за доделу средстава за подршку
младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту
Правилник) ‒ формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна средства до
утрошка средстава опредељених овим конкурсом.
3. Пријаве на конкурс које остваре број бодова мањи од 30% од укупног броја бодова не улазе у
даље разматрање Комисије.
4. Уговори с корисницима средстава закључују се у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о
расподели средстава по овом конкурсу.
5. Корисник средстава након оствареног права на подстицаје мора бити одабрано пољопривредно
газдинство на територији деловања Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП
Војводине (у даљем тексту ПССС-а).
6. Подносилац пријаве у обавези је да ‒ приликом потписивања уговора са Секретаријатом као
средство обезбеђења достави оверену, потписану и регистровану бланко соло меницу са
овереним и потписаним меничним овлашћењем или уговорно јемство правног лица или
сагласност два жиранта и у обавези је да поред једног од наведених средстава обезбеђења
упише у АПР заложно право на предметну инвестицију у корист Секретаријата, када реализује
инвестицију.
7. Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 1. октобар 2017. године а за
инвестиције подизања вишегодишњег засада рок реализације јесте 15. новембар 2017. године.
8. Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених средстава, а остатак од 25%
уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног плана
(укључујући и сопствено учешће од 25%), након што корисник бесповратних средстава достави
Секретаријату следећу документацију:
• оригинал рачун са спецификацијом (са датумом након потписивања уговора),
отпремница и фискални рачун, с јасном назнаком да је плаћање извршено готовински
или картицом;
• оригинал рачун са спецификацијом (са датумом након потписивања уговора)
отпремница, налог за пренос, оверен извод банке о извршеном плаћању добављача и
корисника средстава;
• фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• царинска декларација за опрему из увоза (уколико је подносилац пријаве директни
увозник) ‒ не старија од датума потписивања уговора;
• извештај о наменском утрошку средстава и извршеним активностима из пословног
плана.
и након што путем надлежног сектора, Секретаријат налаже ПССС-у да утврди чињенично стање
на терену, и она достави извештај и записник Секретаријату.
9. Подносиоци пријава за инвестиције у тачки II подтачка 3, у вези с подршком инвестицијама за
развој и унапређивање прераде меса, млека, поврћа, воћа и грожђа на пољопривредним
газдинствима младих пољопривредника, остварују право на бесповратна средства ако након
одлуке, а пре потписивања уговора имају:
 доказ да су поднели захтев за издавање решења о испуњености ветеринарско-санитарних
услова, односно општих и посебних услова хигијене хране;
 доказ да су поднели захтев за издавање потврде да је њихов објекат уписан у Централни
регистар објеката у складу с прописима којима се уређује безбедност хране или доказ о
поднетом захтеву за упис у Централни регистар објеката;
 оригинал извод из катастра непокретности с подацима о власништву за земљиште односно
објекат у којем се реализује инвестиција (не старији од 30 дана);
 оверену фотокопију уговора о закупу земљишта односно објекта на коме се реализује
инвестиција која је предмет овог конкурса, с тим што је потребно да је до истека уговора о
закупу преостало најмање пет година и
 копију плана објекта.
10. Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију;
такође, Секретаријат може од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде и
заштите животне средине да тражи да се изврши контрола реализације предмета уговора, а
посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали добављачи опреме који нису у систему
ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности;
11. Овим конкурсом се подстиче набавка основних средстава, а појединачна намена средстава
(прихватљиве инвестиције ‒ дат табеларни приказ) дефинисане су у Правилнику;
12. Корисник средстава има обавезу да видљиво означи да је опрему ‒ која је предмет инвестиције
‒ суфинансирао Секретаријат;
13. Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине;
14. Поступак доношења одлуке, критеријуми као и остала питања у вези с конкурсом, прописана су
Правилником.
IX. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ” или доставити лично у Писарници
покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
X. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације можете добити телефоном ‒ 021/487-4416 од 10 до 14 часова.
XI. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Конкурс, образац пријаве, Правилник и форма пословног плана могу се преузети са интернет адресе:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

Leave a Reply