Sadnja sadnica šljive na brežuljcima, terasama

šljiva

Sadnja sadnica. Šljiva je zlatna voćka. Glavna masa korenovog sistema šljive razvija se u sloju do 50 cm dubine , o čemu treba voditi računa pri određivanju meliorativnog đubrenja i rigolovanju. Meliorativno đubrenjem zemljište treba dovesti do nivoa srednje obezbeđenosti važnijim hranljivim elementima. Smatra se da je zemljište srednje obezbeđeno ako sadrži 10mg % P2O5; 30mg % K2O i 2% humusa.

Dubina rigolovanja zavisi od fizičkih osobina zemljišta. Za šljive je dovoljno da se rigoluje na 60cm dubine, međutim, ako je zemljište loših fizičkih osobina treba ga rigolovati na dubinu i do 100cm . U slučaju da se ne može rigolovati cela površina (zbog konfiguracije terena) , treba rigolovati u pantljike ili, u krajnjem slučaju, za sadnju se kopaju rupe duboke 60cm, a 150cm u prečniku.

Pre rigolovanja neophodno je površinu očistiti od žbunja, kamenja i poravnati manje depresije. U izvesnim slučajevima su potrebni i obimniji radov i-terasiranje Pošto se šljiva uglavnom gaji na terenima oštrijeg reljefa , to je potrebno da se nešto više zaštiti zemljište od erozije .

Sadnja sadnica šljive na brežuljcima, terasama

Erozioni procesi javljaju se na zemljištima gde su nagibi od 8°, padavine veće 30 mm za 24 časa i njihov intezitet 6,25 mm za 6 minuta.

Na površinama s padom od 5-8° obično se podižu bankine za šljive.Bankine su grebenasta uzvišenja s kanalom na gornjoj strani  (za prihvatanje vode koja dolazi sa viših položaja). Primenu bankina treba uskladiti sa grejanjem i održavanjem šljivika. Osim razmeštaja, banki – nama treba odrediti i dimenzije pri čemu se uzima u obzir nagnutost terena.

Širina bankine treba da omogući prolaz mašina i ne treba da bude manja od 2,5 m. Bankine se postavljaju u pravilnim konturnim linijama sa dužinskim padom od 0,5-1 %.

Površine preko 8° mogu se obrađivati primenom stepenastih terasa. U našoj zemlji poseban značaj za voćarstvo imaju baš takve površine sa povoljnim ekolo – škim uslovima. Terasama se podešava kontrapad oko 5%, a dužinski pad od 0,5 do  1%. Da bi se izveli viškovi vode, terase se moraju prekidati na određenoj dužini uz uređenje kanala za odvođenje vode.

izvor agroinfo

Leave a Reply