Pokrajinski konkurs za sufinansiranje mehanizacije

vuk-radojevic(1) (1)

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

 

 

 • I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, планирано је суфинансирање инвестиција у пољопривреди – набавка пољопривредне механиације ради унапређивања конкурентности, достизања стандарда квалитета пољопривредних производа и обнове застареле механизације.

Предмет подстицаја јесу прихватљиви трошкови инвестиције за набавку нових погонских машина (трактора), као и нових прикључних машина и механизације, намењених за извођење пољопривредних радова у ратарству, повртарству, хортикултури, сточарству, воћарству и виноградарству (у даљем тексту: прикључне машине и механизација).

 

 

 • II НАМЕНА СРЕДСТАВА

 

 1. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за набавку:

 

 1. механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (на пример: сено, силаже, сенажа итд.): балирки и рол балирки, машина за сабијање односно паковање кабасте сточне хране, самоутоварних приколица за прикупљање, превоз и истоварање сена, елеватора за утовар бала на приколице, прикључних тракторских машина за припрему силаже – силажних комбајна, прикључних тракторских косачица, прикључних сакупљача и растурача сена, микс приколица, телескопских манипулатора (телехендлера) до 3,5 т и седам метара дизања;
 2. воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу; тресача или других берача воћа и поврћа, машина за сакупљање језграстог воћа, покретних платформи за бербу, машина за орезивање биља;
 3. механизације за сетву, садњу, заштиту биља за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавку механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавку прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина: прикључних садилица и вадилица, машина за пуњење саксија супстратом, машина за прављење супстрата за производњу цвећа;
 4. трактора за ратарску производњу до 100 kW;
 5. прикључних машина за жетву и бербу: машина за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи);
 6. машина за обраду земљишта: плугова и тањирача, прикључних (међуредних) култиватора, грубера, сетвоспремача, разривача и подривача, ваљкова за постсетвену обраду;
 7. сејалица;
 8. прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова: прикључних расипача минералног ђубрива минималног капацитета 500 л.

 

 • III ВИСИНА СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање набавке пољопривредне механизације на територији АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс) износи до 156.581.928,78 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 40% од укупне вредности прихватљивих трошкова.

Приликом обрачуна узима се вредност прихватљивих трошкова без пореза на додату вредност (ПДВ).

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, и то за:

 • набавку једне погонске машине (трактор) – максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 000.000,00 динара;
 • набавку једне прикључне машине – максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 000,00.

 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава признаваће се једино погонске и прикључне машине купљене после 01.01.2017. године, што мора бити документовано авансним рачуном, рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, као и другим доказима који носе датум након 01.01.2017. године.

 

 • IV ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ

Право на подстицаје остварују физичка или правна лица с пребивалиштем или седиштем на територији АП Војводине, а која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то:

 1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 1. правно лице:

– привредно друштво;

– земљорадничка задруга.

 

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

 

 

 • V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка и правна лица

 

 1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, налазити се у активном статусу и имати уписану одговарајућу пољопривредну производњу за предметну инвестицију;
 2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
 3. подносилац пријаве мора имати регулисане обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2016. године;
 4. подносилац пријаве мора имати регулисане обавезе по решењима за порез на пољопривредно земљиште, закључно са 31.12.2016. године;
 5. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини за 2016. годину (уколико га има у закупу);
 6. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као ни јединица локалне самоуправе, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 7. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
 8. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица – у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15);
 9. плаћања путем компензације и цесије неће бити признато.

 

Додатни услови за предузетнике:

 1. предузетник мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре.

 

Додатни услови за правна лица:

 1. правно лице мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре.
 2. не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације.
 3. задруге морају имати обављену задружну ревизију.

 

 • VI СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1) да је инвестиција у вези с производњом одговарајуће врсте биљних култура и то:  

а) да површина пољопривредног земљишта пријављена у Регистру пољопривредних газдинстава – Структура биљне производње под ратарским културама за чију производњу је везана инвестиција не прелази 100 ха;

б) да површина пољопривредног земљишта пријављена у Регистру пољопривредних газдинстава – Структура биљне производње под воћарством, виноградарством и повртарским културама за чију производњу је везана инвестиција, не прелази 50 ха;

в) да површина пољопривредног земљишта пријављена у Регистру пољопривредних газдинстава – Структура биљне производње под културама: цвећем, ароматичним, зачинским и лековитим биљем за чију производњу је везана инвестиција, не прелази 25 ха.

 

2) Наведена ограничења из тачке 1) под а, б и в не односе се на земљорадничке задруге.

 

                                     

 • VII ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 08.12.2017. године.

 

 

 • VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За физичка и правна лица:

 1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, док је за правна лица обавезан и печат подносиоца (са изјавом о прибављању докумената о којој се води службена евиденција);
 2. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима, друга и трећа страна извода – с подацима о површинама и о броју животиња), не старији од 30 дана од дана подношења захтева;
 3. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца пријаве носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
 4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”) закључно са 31.12.2016. годином за подносиоца пријаве;
 5. доказ пореске управе о плаћеном порезу и другим доспелим обавезама из локалних јавних прихода закључно са 31.12.2016. годином за подносиоца пријаве;
 6. финансијска документација:
 • авансни рачун са спецификацијом опреме (не старији од 01.01.2017. године), доказ о извршеном плаћању или
 • оригинал рачун са спецификацијом опреме (не старији од 01.01.2017. године), отпремница, очитана чипована саобраћајна дозвола, доказ о извршеном плаћању или
 • оригинал рачун са спецификацијом опреме (не старији од 01.01.2017. године), отпремница, очитана чипована саобраћајна дозвола, уговор са даваоцем кредита и оверен извод банке добављача опреме о извршеном плаћању;
 1. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 2. царинска декларација за опрему из увоза (уколико је подносилац пријаве директни увозник) не старија од момента издавања рачуна (не старија од 01.01.2017. године);
 3. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o уплати), уколико га има у закупу;
 4. изјава којом се – под материјалном и кривичном одговорношћу – изјављује да се по неком другом основу не користе бесповратна средства за исту намену (Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као ни јединица локалне самоуправе) и да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
 5. изјава о томе да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привредним друштвима.

 

 

Додатна обавезна документација за предузетнике:

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

 

Додатна обавезна документација за правна лица:

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
 2. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације.
 3. за задруге – потврда овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији (не старијем од две године), у складу са Законом о задругама. Потврда не може да буде старија од месец дана од момента конкурисања.

Подносилац пријаве – на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 2, 4, 5, 12 и 13 прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

 

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик. Документацију мора превести овлашћени судски тумач.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

 

 • IX УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 

 • средства за подршку инвестиција по условима из Конкурса и Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке пољопривредне механизације на територији АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Правилник) додељују се бесповратно;
 • у складу с критеријумима дефинисаним Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, буџетом и Конкурсом;
 • пријаве на Конкурс које остваре мање од 40 бодова Комисија даље не разматра;
 • као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од пет година, Подносилац пријаве – физичко лице у обавези је да приликом потписивања Уговора о коришћењу средстава са Секретаријатом достави меницу с меничном изјавом, а правно лице – регистровану меницу с меничном изјавом;
 • уколико је достављен авансни рачун, Корисник средстава у обавези је да, пре исплате средстава, достави оригинал рачун и отпремницу за предметну инвестицију;
 • корисник средстава у обавези је да достави очитану чиповану саобраћајну дозволу за погонску машину (трактор);
 • Секретаријат, путем надлежног сектора, налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да фотографише предметну инвестицију, те да достави извештај и записник о стању предметне инвестиције;
 • у моменту исплате средстава, рачун предузетника и правног лица не сме бити у блокади;
 • поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања у вези с Конкурсом, прописани су Правилником;
 • бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

 

 

 

 • X НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ”, или лично на Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова током трајања Конкурса.

 

 • XI КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4099 од 10,00 до 14,00 часова.

 

 • XII ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве и Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке пољопривредне механизације на територији АП Војводине у 2017. години могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs

 

 

 

Leave a Reply