KOROVI u kukuruzu nakon njihovog nicanja

cornfield-background

KOROVI  u kukuruzu – Za uspešno suzbijanje korova neobhodna je planska i kombinovana primena više mera; plodored, dobra obrada zemljišta, preporučenagustina setve, odgovarajuće đubrenje, navodnjavanje i racionalna primena herbicida.

Kukuruz je kultura koja je vrlo osetljiva na prisustvo korova, naročito u početnim fazama. Tako da je suzbijanje u prvoj fazi i najbitnije. Jedan od osnovnih uslova za pravilnu primenu herbicida i postizanje očekivanih rezultata je poznavanje i praće- nje korovske flore parcele. Prema zastupljenim vrstama korova treba uskladiti izbor i primenu odgovarajućih kombinacija herbicida za njihovo suzbijanje.

 Pored efikasnosti primenjenih herbicida u poljoprivrednoj proizvodnji važno je poznavanje njihove perzistentnosti tj. zadržavanje ostataka u zemljištu zbog izbora useva koji će se gajiti posle kukuruza. U suprotnom može doći do fitotoksičnog delovanja ostataka primenjenog herbicida na naredni usev.

 Suzbijanje korova možemo obaviti nakon setve, a pre nicanja, primenom zemljišnih herbicida kao i nakon nicanja kukuruza kao korektivna mera. Vreme primene herbicida treba koliko je to moguće uskladiti sa vremenom nicanja većine korova i sa vremenskim prilikama. Predhodilo je vrlo nestabilno vreme kada je u pitanju temperatura i vlažnost, koje je uslovilo brže ili sporije nicanje korova i kukuruza što utiče na efikasnost primenjenih herbicida. Za herbicid koji se koriste posle setve a pre nicanja potrebna je dobra obrada zemljišta i dovoljna količina padavina. Ovo je jeftinija grupa herbicida u odnosu na korektivne herbicide.

 Suzbijanje korova nakon nicanja kukuruza ima prednosti u odnosu na pre-em prskanje jer prskamo ciljano najzastupljeniji korov. Nedostatak ove metode je cena i mogući period kišnog vremena u trenutku najpovoljnije faze korova i kukuruza i kukuruza za primenu herbicida. Jaka zastupljenost višegodišnjih korova na parceli zahteva prskanje nakon nicanja kukuruza i korova. Kada kukuruz preraste fazu trećeg lista potrebno je primeniti herbicide koji deluju samo preko lista korova.

   Prilikom suzbijanja obavezno uzeti u obzir najosetljiviju fazu korova a to je kod uskolisnih korova faza dva lista, kod širokolisnih korova faza korova 2-4 lista.Kod suzbijanja divljeg sirka to je faza korova 15-20 cm. Obavezno voditi računa o fazi razvija kukuruza. Uspeh u zaštiti kukuruza nakon nicanja zavisiće od poznavanja najznačajnijih korova na parceli, izboru kombinacije, kvalitetu i roku prskanja.

 Ponuda herbicida je velika a svaka od njih suzbija određen broj korova.

Ako Vam je potreban siguran partner – to smo mi. U našoj ponudi imamo preko 5000 artikala.

Proizvođači herbicida nude nekoliko novina za efikasnije suzbijanje korova u kukuruzu. Važna je dobra predsetvena priprema zemljišta, kod primene herbicida posle setve a pre nicanja kukuruza. Važan činilac je da kiša padne u prvih 5-7 dana posle tretiranja.Preporuka je Merlin 0,1-0,14 kg/ha, Acetohlor 2,0-2,5 l/ha ili Lumax 4 l/ha.

Posle nicanja kukuruza i korova voditi računa o fazi porasta kukuruza. Broj listova kukuruza nam signalizira koji ćemo preparat upotrebiti kao i spektar korova. Preparati na bazi 2,4- D primenjuju se za suzbujanje širokolisnih korova do 3-4 lista kukuruza a kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova. Herbicidi Banvel i Cambio primenjuju se do 6 lista kukuruza, Callisto i Peak do 8 lista kukuruz

KOROVI  u kukuruzu nakon njihovog nicanja

Preporuka je da svaku primenu treba ograničiti do 8 lista kukuruza jer posle toga nastupa faza razvoja generativnih organa kukuruza, pa svaka kasnija primena herbicida utiče na prinos kukuruza. Za suzbijanje uskolisnih korova Motivel ili Talisman 1-1.25 l/ha, ili Tarot 50 gr./ha ili Equip 2,2 l/ha. Dobra zaštita je da se tretira u split aplikaciji.

To podrazumeva da se prvi tretman obavi u fazi 3-4 lista kukuruza sa preparatima za suzbijanje širokolisnih korova + polovina količine izabranog preparata za suzbijanje uskolisnih korova, 7-10 dana kasnije sa preostalom količinom preparata za suzbijanje uskolisnih korova.

Ljiljana Vojinović, dipl.ing. zaštite bilja

U fazi 3-5 listova kukuruza      – Širokolisni korovi

Maton 0,5-0,8 l/ha ili Colosseum 0,5-0,7 l/ha samostalno ili u kombinaciji sа Zeazin 1-1,3 l/ha

(ako Zeazin nije korišćen posle setve, а pre nicanja)

agroinfotel

Leave a Reply