Konkurs Ministarstva za MLADE POLjOPRIVREDNIKE

Ceo tekst konkursa Ministarstva Poljoprivrede za mlade poljoprivrednike u 2018god.

Предмет Конкурса
Члан 1. У складу са чланом 11. Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима („Службени гласник РС“, број 46/18 и 50/18), у даљем тескту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс).
2
Конкурс садржи образац пријаве на конкурс, услове за остваривање права на подстицаје, документацију, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење пријаве на конкурс, као и другу документацију и остале информације.
Дефиниције
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом Конкурсу имају следећа значења:
1) добављач јесте правно лице и предузетник који обавља трговину, као и пољопривредник који је регистрован у складу са прописом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и који у погледу пољопривредних производа који су предмет регистрације има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина;
2) квалитетна приплодна грла јесу грла говеда, оваца, коза, свиња и селекционисаних пчелињих матица која испуњавају прописане услове у погледу порекла, екстеријера, расних и производних особина, услове за увођење у приплод, као и друге прописане услове у складу са законом којим се уређује сточарство;
3) машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи;
4) нова опрема и машина јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;
5) педигре јесте документ о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне домаће животиње у складу са законом који уређује сточарство;
6) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
7) предрачун јесте профактура, предуговор, понуда или друга врста предрачуна која садржи: назив и седиште добављача, датум издавања предрачуна, назив произвођача, годину производње и тип, односно модел машина и опреме, име, презиме, пребивалиште и број пољопривредног газдинства пољопривредника добављача квалитетног приплодног грла и старост животиња, укупну вредност предмета инвестиције, износ пореза на додату вредност, начин и рок испоруке као и друге податке који се односе на набавку предмета инвестиције;
8) примарна биљна производња јесте производња биљних култура у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава, и то: житарица, индустријског биља, крмног биља, ароматичног и лековитог биља, поврћа, цвећа, воћа и грожђа;
9) примарна сточарска производња јесте производња млека (крављег, овчијег и козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему ,,крава -теле”, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера и товних ћурки у сврху производње меса), конзумних кокошијих јаја, меда и других пчелињих производа;
10) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета инвестиције, осим прибављања предрачуна, и то: закључење купопродајног уговора,
3
промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;
11) члан уже породице јесте брачни друг, дете рођено у браку и ван брака, усвојено дете и пасторак, који живе у заједничком домаћинству са подносиоцем пријаве на конкурс.
II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА
Врсте програма
Члан 3.
Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то:
1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.
Подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Члан 4.
Подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника обухватају набавку:
1) нове опреме и машина за примарну производњу биљака у заштићеном простору;
2) нове опреме и машина за примарну производњу воћа и грожђа;
3) нове опреме и машина за примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
4) нове опреме и машина за убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
5) нове опреме и машина за примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;
6) нове опреме и машина за обраду земљишта, заштиту биљака (од болести, корова и штеточина), прихрањивање/ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа;
7) нове опреме и машина за наводњавање усева у примарној биљној пољопривредној производњи.
4
Подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Члан 5.
Подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника обухватају набавку:
1) нове опреме и машина за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;
2) нове опреме и машина за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;
3) нове опреме којом се штити добробит животиња;
4) нове опреме за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;
5) нове опреме за производњу конзумних кокошијих јаја;
6) нове опреме и машина за пчеларство.
Подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Члан 6.
Подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника обухватају следеће прихватљиве инвестиције за набавку:
1) грла говеда, и то:
(1) јуница млечних и комбинованих раса старости од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци,
(2) јуница товних раса старости од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,
(3) бикова товних раса старости од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци;
2) грла оваца и коза, и то:
(1) оваца – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна онабавци,
(2) коза – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
(3) двизаца оваца, односно коза старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;
3) грла свиња, и то:
(1) назимица старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
(2) супрасних назимица од девет до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
(3) нерастова старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;
5
4) селекционисаних пчелињих матица.
Прихватљиве инвестиције
Члан 7.
Инвестиције за које се одобравају подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника и подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника, дате су у Прилогу 1 – Подстицаји и прихватљиве инвестиције у оквиру програма који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).
Неприхватљиви трошкови
Члан 8.
Подстицајима се не надокнађују:
1) порези, укључујући и порез на додату вредност;
2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;
4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;
5) куповина половне опреме, механизације и материјала;
6) допринос у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве);
7) набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља облик гашења обавезе путем пребијања дугова.
III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
Лица која остварују право на подстицаје
Члан 9.
Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) ако:
1) у Регистру није било уписано као носилац нити члан породичног пољопривредног газдинства пре 1. јануара 2017. године;
2) на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота;
3) у календарској години у којој подноси пријаву на конкурс има навршених највише 40 година живота;
6
4) није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.
Општи услови за остваривање права на подстицаје
Члан 10.
Лице из члана 9. овог Конкурса остварује право на подстицаје ако:
1) није започело реализацију инвестиције која је предмет пријаве у складу са овим правилником и конкурсом;
2) нема нереализованих инвестиција за које му је одобрено право на подстицаје на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;
3) за инвестицију за коју подноси пријаву на конкурс, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
6) добављач и подносилац пријаве на конкурс не представљају повезана лица;
7) по месту на Ранг листи постоје расположива средства за остваривање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Конкурсом.
Посебни услови за остваривање права на подстицаје програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Члан 11.
Лице из члана 9. овог Конкурса које испуњава опште услове из члана 10. овог Конкурса, остварује право на подстицаје програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника ако:
1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:
(1) мање 0,5 ha под производњом биљака у заштићеном простору,
(2) мање од 2 ha јагодастог воћа, односно мање од 5 ha осталог воћа,
(3) од 0,2 до 100 ha грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;
(4) мање од 3 ha поврћа (на отвореном пољу),
(5) од 0,1 до 50 ha цвећа (на отвореном пољу),
(6) мање од 50 ha ароматичног и лековитог биља,
(7) мање од 50 ha житарица, индустријског и крмног биља;
2) је предмет инвестиције везан за производњу тих биљних култура.
7
Изузетно од става 1. тачка 1) подтачка (7) овог члана, лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за набавку нове опреме и машина за наводњавање усева у примарној биљној пољопривредној производњи ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом житарица, индустријског и крмног биља површине до 100 ha.
Посебни услови за остваривање права на подстицаје програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Члан 12.
Лице из члана 9. овог Конкурса које испуњава опште услове из члана 10. овог Конкурса, остварује право на подстицаје програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника ако у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају), и то за:
1) подстицаје који се односе на производњу крављег млека, ако има од једне до 19 млечних крава у свом власништву, односно у власништву члана комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) подстицаје који се односе на производњу меса, ако има објекат за узгој животиња уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство, укупног капацитета до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу;
3) подстицаје који се односе на производњу конзумних јаја, ако има објекат за држање кока носиља уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
4) подстицаје који се односе на пчеларство, ако има од пет до 500 кошница пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину.
Посебни услови за остваривање права на подстицаје програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Члан 13.
Лице из члана 9. овог Конкурса које испуњава опште услове из члана 10. овог Конкурса, остварује право на подстицаје програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника ако су квалитетна приплодна
8
грла која су предмет подстицаја, осим селекционисаних пчелињих матица, обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
Пријава на Конкурс
Члан 14.
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на конкурс на Обрасцу – Пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је одштампан уз Правилник и Конкурс и чини њихов саставни део (у даљем тексту: пријава на конкурс).
Подносилац пријаве на конкурс може поднети само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години.
Пријава на конкурс може обухватити један или више подстицаја односно једну или више инвестиција прихватљивих у складу са Правилником о овим Конкурсом..
Читко попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на Конкурс за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2018. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
Рок за подношење пријаве на Конкурс
Члан 15.
Пријава на Конкурс подноси се у року од 2. јула до 15. августа 2018. године, закључно.
Форма документације уз пријаву на Конкурс
Члан 16.
Уверења и потврде које се достављају уз пријаву на конкурс не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
9
Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако Правилником није прописано другачије.
Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
Општа и посебна документација уз пријаву на Конкурс
Члан 17.
Уз пријаву на Конкурс подносилац доставља:
1) предрачун за набавку инвестиције из Прилога 1, односно члана 6. овог Конкурса, не старији од 30 дана од дана подношења пријаве;
2) изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс, дату у Прилогу 2 – Изјава добављача, који је одштампан уз Правилник и Конкурс и чини њихов саставни део;
3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;
4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
5) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта подносиоца пријаве на конкурс, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
6) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;
7) извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на конкурс;
8) копију решења о упису у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује област виноградарства и винарства, за подстицаје који се односе на инвестиције везане за производњу грожђа.
Ако подносилац пријаве на конкурс не достави потребну документацију из става 1. тач. 3)-8) овог члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Прибављање података по службеној дужности
Члан 18.
Ако подносилац пријаве на конкурс не достави потребну документацију из члана 17. тач. 3)-8) овог Конкурса, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља
10
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Административна обрада пријава
Члан 19.
Управа врши административну обраду пријава на Конкурс, провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву као и службених евиденција.
Пријаву на конкурс поднету од стране лица које не испуњава услове из члана 9. овог Конкурса, пријаву послату факсом или електронском поштом, пријаву са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваку наредну пријаву истог подносиоца поднету у периоду трајања Конкурса, Управа одбацује без разматрања.
Бодовање и рангирање пријава
Члан 20.
Ако након административне обраде пријава на Конкурс укупни захтевани износ подстицаја по свим пријавама које испуњавају услове за остваривање права на подстицаје прелази укупна расположива средства опредељена Конкурсом, Управа спроводи поступак бодовања и рангирања уредних пријава.
Критеруми рангирања пријава на Конкурс дати су у Табели – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања, која је одштампана уз овај Конкурс и чини његов саставни део (у даљем тексту: Табела).
Управа утврђује постојање елемената за бодовање односно испуњеност критеријума рангирања пријава из става 2. овог члана провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву као и службених евиденција.
Документација за рангирање
Члан 21.
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног елемента рангирања, и то:
1) оверену копију дипломе или уверење о стеченом високом образовању из стручне области биотехничке науке на студијама првог и другог степена (инжењер пољопривреде, струковни инжењер пољопривреде, дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на студијама првог и другог степена (инжењер технологије, струковни инжењер технологије, дипл. инжењер технологије, мастер инжењер технологије, специјалиста инжењер технологије, специјалиста струк. инжењер технологије) или научне
11
области ветеринарске науке на студијама првог и другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
2) оверену копију дипломе или уверење о завршеној средњој стручној школи у четворогодишњем трајању, пољопривредног, прехрамбеног или ветеринарског смера;
3) потврду Националне службе за запошљавање о трајању периода незапослености;
4) потврду надлежног органа да подносилац пријаве има својство осигураника фонда за ПИО пољопривредника;
5) изјаву о броју чланова уже породице који живе у истом домаћинству са подносиоцем пријаве, дату у Прилогу 3 – Изјава подносиоца пријаве на конкурс о броју чланова уже породице, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
6) фотокопије извода из матичне књиге рођених за чланове уже породице.
Ако подносилац не достави уредну документацију из става 1. овог члана, сматра се да пријава не испуњава одређени елеменат рангирања који се доказује овом документацијом.
Ранг листа
Члан 22.
На основу извршеног бодовања у складу са Правилником и Конкурсом, Управа израђује ранг листу уредних пријава на конкурс (у даљем тексту: Ранг листа).
Ако више пријава има исти број бодова према елементима за рангирање, предност на Ранг листи има пријава која је раније поднета, а ако су пријаве поднете истог дана и у исто време предност има пријава која је раније примљена у Управи.
Ранг листа се објављује на огласној табли Управе, као и на званичним интернет страницама Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Управе.
Решење о одобравању права на подстицаје
Члан 23.
Директор Управе решењем одобрава право на подстицаје на основу Ранг листе а до утрошка расположивих средстава опредељених Конурсом и утврђених у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Решењем из става 1. овог члана одобрава се подносиоцу пријаве да у року који не може бити дужи од 90 дана од пријема решења у потпуности реализује прихватљиву инвестицију из предрачуна и поднесе Управи прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције.
12
Решењем из става 1. овог члана се утврђује и износ подстицаја на име реализације инвестиције из става 2. овог члана и налаже исплата подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
Решење из става 1. овог члана садржи и податке о обавезама корисника подстицаја у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, Правилником и Конкурсом.
Износ подстицаја
Члан 24.
Подстицаји се утврђују у износу од 75% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.
Максимални износ подстицаја програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника – по квалитетном приплодном грлу јесте за набавку:
1) јунице млечне и комбиноване расе – 140.000 динара;
2) јунице и бика товне расе – 125.000 динара;12
3) двиске – овце и козе – 20.000 динара;
4) двисца– 30.000 динара;
5) назимице – 18.000 динара;
6) супрасне назимице и нераста – 24.000 динара;
7) селекционисане пчелиње – 600 динара.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари за 2018. годину је 1.500.000 динара.
Реализација инвестиције
Члан 25.
Корисник подстицаја је дужан да инвестицију у потпуности реализује под условима, на начин и у року одређеним решењем којим је одобрено коришћење подстицаја, као и да у том року Управи достави:
1) рачун о реализованој инвестицији;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист ако је корисник подстицаја директно извршио увоз предмета инвестиције;
13
3) доказ о извршеном плаћању реализоване инвестиције и то: потврду о извршеном преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања гарантног листа нити изјаве о саобразности;
5) јединствену царинску исправу – само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције.
За подстицаје програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника, поред документације из става 1. овог члана, корисник подстицаја је дужан да Управи достави и:
1) уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора.
2) уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је предмет подстицаја (педигре) – за подстицаје који се односе на набавку квалитетних приплодних – јуница, бикова товних раса, шиљежица и шиљежана, двиски и двисака, назимица и нерастова,
3) уверење о пореклу матице издато од стране главне одгајивачке организације – за подстицаје који се односе на набавку селекционисаних пчелињих матица.
Обавезе корисника подстицаја
Члан 26.
Корисник подстицаја дужан је да чува документацију која се односи на остваривање права на подстицаје у року од пет година од дана исплате подстицаја.
Корисник подстицаја је дужан да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме за примарну биљну и сточарску производњу, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина за примарну биљну и сточарску производњу.
Корисник подстицаја програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника, дужан је да животињу која је предмет подстицаја обележи и региструје у складу са законом којим се уређује ветеринарство, као и да квалитетна приплодна грла која су предмет подстицаја користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству, и то:
1) квалитетну приплодну јуницу млечне и комбиноване расе и квалитетну приплодну јуницу и бика товне расе, најмање три године од дана набавке;
2) квалитетно приплодно грло: двиске, двисца, назимице, супрасне назимице и нераста, најмање две године од дана набавке;
14
3) квалитетну приплодну селекционисану пчелињу матицу, најмање три године од дана набавке.
У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла у периоду из става 3. овог члана, корисник подстицаја није дужан да врати подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања, Управи исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске службе.
Информације
Члан 27.
Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2018. години објављује се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
У Београду, 2. јула 2018. године,

više na linku

Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2018. години

 

izvor MPŠV

Leave a Reply