Javni poziv za nabavku Traktora u 2020 – CEO TEKST

Ј А В Н И П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА
НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2020. ГОДИНИ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Јавног позива
Члан 1.
У складу са чланом 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину
пољопривредног газдинства за набавку новог трактора („Службени гласник РС, број 96/2019) у
даљем тескту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа
за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за
остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку новог трактора у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив).
Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, условима и
начину остваривања права на подстицаје, обрасцима захтева као и максималним износима
подстицаја по кориснику, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих
средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси
уз захтеве као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Дефиниције
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом Јавном позиву имају следећа значења:
1) млечна крава јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца;
2) нови трактор јесте серијски произведен трактор који се први пут ставља у употребу,
чији су сви саставни делови, уређаји и опрема нови и који је произведен најкасније три године
пре године у којој се остварује право на подстицаје;
3) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства,
супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној
линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена
сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и
лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
4) примарна биљна производња јесте производња биљних култура и то: житарица,
индустријског биља, крмног биља, ароматичног и лековитог биља, поврћа, цвећа, воћа и
грожђа, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се
уређује регистар пољопривредних газдинстава;
5) примарна сточарска производња јесте производња: млека (крављег, овчијег и
козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему „крава – телеˮ,
производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера и товних ћурки у сврху
производње меса), конзумних кокошијих јаја, меда и других пчелињих производа, као и
припрема, дистрибуција и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;
6) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета
прихватљиве инвестиције, и то: промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање
робе, исплата цене у потпуности, регистрација возила, као и стављање инвестиције у функцију
у складу са наменом;
7) трактор јесте моторно возило које има најмање две осовине и које је намењено за
вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење пољопривредних и
шумских радова и за вучу прикључних возила за трактор, у складу са прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима.
Предмет подстицаја
Члан 3.
Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за набавку новог трактора,
који је:
1) намењен и који се користи за извођење пољопривредних радова у примарној биљној
и сточарској производњи;
2) снаге мотора до највише 60 киловата (kW);
3) произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању
и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре објављивања овог Јавног
позива.
Предмет подстицаја из става 1. овог члана обухвата нови трактор са стандардним
деловима, уређајима и опремом, укључујући припадајућу и тракторску кабину.
Неприхватљиви трошкови
Члан 4.
Подстицајима се не надокнађују:
1) порези, укључујући и порез на додату вредност;
2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнаде за потребне сагласности
од државних институција и јавних предузећа;
3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;
4) трошкови осигурања и регистрације предмета подстицаја;
5) трошкови додатне гаранције и одржавања предмета подстицаја;
6) трошкови набавке прикључка за извођење радова, прикључних возила за трактор, као и
опреме возила у саобраћају на путевима, у складу са посебним прописом којим се уређује подела
моторних и прикључних возила и технички услови за возила у саобраћају на путевима;
7) трошкови набавке делова, уређаја и опреме који не служе за извођење пољопривредних
радова (шумски, комунални, грађевински и други радови), као и трошкови набавке посебне додатне
опреме;
8) трошкови превоза, испоруке, монтаже, пробног рада и други оперативни трошкови;
9) трошкови набавке новог појединачно или малосеријски произведеног трактора који не
одговара условима, у складу са посебним прописом којим се уређује подела моторних и
прикључних возила и технички услови за возила у саобраћају на путевима;
10) трошкови набавке употребљаваног или репарираног трактора, као и његових делова,
уређаја и опреме;
11) трошкови преправке трактора, доприноси у натури (сопствени рад и материјал);
12) набавка предмета инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или
набавка на други начин који представља гашењe обавезе путем пребијања дугова.

 

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Лица која остварују право на подстицаје
Члан 5.
Право на подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у
Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних
пољопривредних газдинстава у активном статусу.
Предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга ооред услова из става 1. овог
члана може да оствари право на подстицаје и ако је уписано у Регистар привредних субјеката и
ако у Агенцији за приредне регистре:
1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране
обављања делатности;
2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;
3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед
судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.
Привредно друштво и земљорадничка задруга поред услова из ст. 1. и 2. овог члана
може остварити право на подстицаје и ако:
1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се
уређује рачуноводство;
2) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.
Општи услови за остваривање права на подстицаје
Члан 6.
Лице из члана 5. овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако:
1) је у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 1.
јануара 2020. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
2) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује
кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
3) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству
надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и
кредита;
4) нема одобрених бесповратних средства из јавних средстава за набавку трактора у
2018. или 2019. години;
5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
6) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;
7) је добављач произвођач трактора или ако је добављач овлашћени представник
произвођача, односно дистрибутер у Републици Србији који пре објављивања овог Јавног
позива склапа модел трактора на својим производним линијама у Републици Србији;
8) изврши регистрацију возила у складу са прописима који уређују регистрацију
моторних возила.
Подстицаји се остварују по редоследу подношења захтева, до износа расположивих
средства за одобравање подстицаја у оквиру укупних средстава опредељених у складу са
посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Посебни услови за остваривање права на подстицаје
Члан 7.
Лице из члана 5. овог Јавног позива које испуњава опште услове из члана 6. овог Јавног
позива остварује право на подстицаје ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште
под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:
1) до 0,5 ha поврћа, воћа и цвећа у заштићеном простору;
2) до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 ha осталог воћа;
3) до 2 ha грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са
законом који уређује вино;
4) до 3 ha поврћа (на отвореном пољу);
5) од 0,1 до 50 ha цвећа (на отвореном пољу);
6) до 50 ha ароматичног и лековитог биља;
7) до 2 ha житарица, индустријског и крмног биља.
Лице из члана 5. овог Јавног позива које испуњава опште услове из члана 6. овог Јавног
позива остварује право на подстицаје ако:
1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и
броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);
2) у зависности од врсте производње има до највише 19 млечних крава, односно има
укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката,
у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише
149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу
и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу.
III. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
Захтев за остваривање права на подстицаје
Члан 8.
Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву лица које
испуњава услове из чл. 5.-7. овог Јавног позива.
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за
остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку новог трактора у 2020. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и
чини његов саставни део.
Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за остваривање права на
подстицаје у току једне календарске године и може остварити право на подстицаје за набавку
само једног трактора.
.
Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном
документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за остваривање права
на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог
трактора у 2020. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду,
улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар
краља Александра бр. 84.
Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје
Члан 9.
Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се
у року од 6. јануара до 29. маја 2020. године, закључно.
Документација уз захтев
Члан 10.
Уз захтев за остваривање права на подстицаје подносилац захтева доставља:
1) рачун за набавку предметне инвестиције, који садржи: назив произвођача трактора,
годину производње, тип, односно модел трактора, снагу мотора изражену у киловатима (kW),
серијски, односно фабрички број, укупну цену возила, износ пореза на додату вредност, као и
друге податке који се односе на набавку предмета инвестиције;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава
или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско
плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
4) гарантни лист;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране
надлежне пореске управе;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране
надлежног органа јединице локалне самоуправе;
7) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,
односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по
неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
8) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева
има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;
9) оверену копију саобраћајне дозволе за предмет инвестиције;
10) изјаву добављача да је предметни трактор намењен извођењу пољопривредних
радова, да је произведен у Републици Србији или да је склапан на производним линијама
добављача са седиштем у Републици Србији, са копијом уверења о домаћем пореклу
предметног трактора или са копијом уговора о лиценци за склапање предметног модела;
11) копију фактуре и ЈЦИ о набавци трактора у растављеном стању који одговара моделу
трактора за који се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, издате пре објављивања
Јавног позива – за тракторе који се склапају на производним линијама у Републици Србији.
Документација из става 1. тач. 1)-4) овог Јавног позива мора бити издата у периоду од 1.
јануара 2020. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.
Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка
задруга, поред документације из става 1. овог члана доставља и извод из Регистра привредних
субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:
1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране
обављања делатности;
2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;
3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед
судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње
правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и
земљорадничке задруге.
Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга уз документацију из ст. 1. и 3. овог
члана доставља и попуњен и оверен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Ако подносилац у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом
грожђа, поред документације из става 1. овог члана уз захтев подноси и копију решења о упису
у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино.
Ако подносилац захтева не достави потребну документацију из става 1. тач. 5)-9) и ст.
3. и 5. овог члана, Управа по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција, у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак.
Форма документације
Члан 11.
Уверења и потврде која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаје не
могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.
Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и
прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.
Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране
овлашћеног судског преводиоца.
Административна обрада захтева
Члан 12.
Управа врши административну обраду захтева за остваривање права на подстицаје
провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених
евиденција.
Захтев за остваривање права на подстицаје поднет од стране лица које у складу са чланом
5. овог Јавног позива не остварује право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев,
захтев послат факсом, захтев са документацијом из члана 10. став 1. тач. 1)-4) и 9) и 10) овог
Јавног позива која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата после подношења
захтева из члана 8. овог Јавног позива, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој
години, Управа одбацује без разматрања.
Решење поводом захтева за остваривање права на подстицаје
Члан 13.
Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја
и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.
Износ подстицаја
Члан 14.
Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве
инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу
од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним
прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
утврђује са према месту пребивалишта односно седишта подносиоца захтева, у складу са
посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску
годину је 800.000 динара.
Исплата подстицаја
Члан 15.
Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора Управе, на наменски рачун
корисника подстицаја уписан у Регистар.
Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа
финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја
у пољопривреди и руралном развоју.
Обавезе корисника подстицаја
Члан 16.
Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу
коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана набавке новог трактора и
придржава се других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства
предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са
законом којим се уређују привредна друштва.
.
Информације
Члан 17.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години,
објављује се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84,
11050 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна
плаћања http://www.uap.gov.rs.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као
и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана
од 7:30 до 15:30 часова.
У Београду, 03. јануара 2020. године,

izvor:uprava za agrarna plaćanja

Leave a Reply