Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП
Војводине у 2018. години (у даљем тексту: Правилник) прописује се право учешћа на конкурсу, услови за
учешће на конкурсу, висина и начин доделе средстава, намена бесповратних средстава, потребна
документација која се подноси на конкурс, поступање с непотпуним пријавама, одлучивање о додели
бесповратних средстава, критеријуми за доделу бесповратних средства, поступање с пријавама које су
одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене, право приговора и поступање с приговорима, коначна
одлука, закључивање уговора с корисницима бесповратних средстава, исплата бесповратних средстава,
обавезе корисника средстава и друга питања значајна за реализацију тачке 2.4. Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018.
години: Подршка младима у руралним подручјима (у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске
скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на
територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ”, број 57/17).
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина АП Војводине, а Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покр
земљишта у државној својини за 2017. годину;
8. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства по неком
другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет
другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се
уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
9. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату,
као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних
уговора;
10. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62.
Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15);
11. да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћање путем компензације и
цесије неће бити призната;
12. спровођење прихватљивих активности не сме започети пре подношења пријаве за подршку.
Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 4.
Тачком 2.4. Програма опредељено је 200.000.000,00 динара за „Подршку младима у руралним
подручјима.“
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који ће бити објављен у „Службеном
листу АП Војводине“ и у једним дневним новинама са којима Покрајински секретаријат има закључен уговор о
објављивању аката, као и на интернет страници Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 21.05.2018. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по Конкурсу – додељују се бесповратно.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 90 % од
укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 1.500.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 500.000,00 динара.
Намена бесповратних средстава
Члан 5.
Прихватљиви трошкови за реализацију ове активности јесу:
Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подизање нових производних засада
1) Набавка сертификованих садница
воћака и винове лозе
1. Набавка садница воћака
2. набавка садница винове лозе
Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне
биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Редни број Врста подстицаја Прихватљиве инвестиције
1) Набавка нове механизацијe
1. тракторске прскалице (ношене и вучене)
2. прикључне тракторске косачице и машине за кошење и
ситњење биљне масе између редова у воћњаку
3. машине за апликацију хербицида у зони реда, апликатори
хербицида у воћњацима
4. атомизери
5. ротоситнилице (ротофрезе)
6. фростбустери горионици (прикључна машина)
7. задимљивачи (фогери)
1. плугови и вучене тањираче
2) Набавка нових машина и опреме
за примарну и допунску обраду
земљишта, сетву, садњу,
прихрањивање/ђубрење,
резидбу, бербу/жетву и
транспорт
2.прикључни култиватори, сетвоспремачи, грубери и подривачи
3. прикључне сејалице, садилице и вадилице
4. прикључни расипачи минералног ђубрива минималног
капацитета 500 л
5. ваљкови за постсетвену обраду
6. наслони за производне засаде воћа и грожђа (бетонски,
метални или дрвени стубови) са пратећом опремом
7. прикључна механизација за ситњење и скупљање, као и
брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке,
сечке/млинови, брикетерирке капацитета до 500 кг/ч)
8. тресачи или други берачи воћа
9. машине за скупљање језграстог воћа
10. покретне платформе за бербу
11. елеватори ‒ купилице за утовар извађеног поврћа на њиви
12. опрема за ситњење, влажење, потапање и пастеризацију
супстрата за производњу гљива
13. опрема за руковање и паковање засејаног супстрата за
производњу гљива
14. машине за руковање сламом и паковање засејаног
компоста
15. машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и
тарупи)
16. машине за пуњење саксија супстратом
17. машине за прављење супстрата за производњу цвећа
18. машине и опрема за орезивање и обликовање биља
19. тракторске приколице носивости до 10 t
3)
Набавка нових пластеника и
преносне опреме за производњу
у заштићеном простору
1. конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане
челичне, челичне и пластичне)
2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника
3. фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте,
изузимајући малч фолије
4. мреже за сенчење објекта
5. опрема за вентилацију, хлађење односно грејање простора
(центрифугални или аксијални вентилатори, измењивачи
топлоте, компресори, кондензатори, вентили,
котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха)
6. системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење
простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале,
микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице,
филтери, вентили и славине)
7. опрема за испитивање параметара заштићеног простора:
7.1 инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у
затвореном простору
7.2 инструменти за мерење температуре и влажности
земљишта, супстрата и ваздуха
7.3 инструменти за мерење електропроводљивости воде и
хранљивог раствора (ЕС метри)
7.4 инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата
(пХ метри)
4)
Набавка нове опреме и машина
за припрему производа за
тржиште
1. перилице
2. калибратори
3. класирке
4. сортирке
5. избијачице
6. пакерице са аутоматским вагама
7. полирке
8. бокс палете и рам палете
9. метал детектори
10. сушаре ‒ само за ароматично и лековито биље и гајене
гљиве
11. машине за паковање расада/садница
12. машине за
4) Набавка квалитетних приплодних грла
и селекционисаних пчелињих матица
1. јунице ‒ старости од 17 до 27 месеци и расни бикови товних
раса ‒ старости од 17 до 34 месеца у моменту издавања
предрачуна
2. шиљежице, шиљежани, двиске и двисци ‒ старости од 6 до
18 месеци, у моменту издавања предрачуна
3. назимице и нерастови ‒ старости до 12 месеци, у моменту
издавања предрачуна
4. селекционисане пчелиње матице
5)
Набавка нове опреме за производњу
конзумних јаја
1. опрема за сортирање јаја
2. опрема за паковање јаја
3. опрема за чување јаја
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, која може да се односи на више
тачака.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати
инвестиције и купљена опрема пре доношења одлуке о додели средстава.
Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се користити за:
– инвестиције реализоване пре датума расписивања Конкурса и опрему купљену пре тог
датума;
– порезe, укључујући и порез на додату вредност;
– царинске, увозне и остале врсте административних такси, као и за накнаде за потребне
сагласности од државних институција и јавних предузећа;
– трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сличне накнаде;
– куповину половне опреме и половног материјала;
– сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
– трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошкове;
– доприносе у натури (сопствени рад и материјал);
– набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, компензације, асигнације или за друге
начине који представљају гашење обавезе путем пребијања дугова;
– промет између повезаних лица.
Потребна документација
Члан 6.
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
3. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва страна
извода са основним подацима, друга страна извода с подацима о површинама и трећа страна ‒ подаци
о животињама ‒ не старије од 30 дана од дана подношења пријаве), а подносилац пријаве који није
регистрован у тренутку подношења пријаве, доставља извод из Регистра пољопривредних газдинстава
након доношења одлуке о расподели подстицајних средстава а пре потписвања уговора;
4. фотокопија дипломе о завршеној школи;
5. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
6. предрачун са спецификацијом опреме ‒ коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по
износу, спецификацији и добављачу опреме;
7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно
са 31.12.2017. године за подносиоца пријаве;
8. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 2017. годином за подносиоца
пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе где се налази предметна
инвестиција, ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на територији друге локалне самоуправе
онда треба доставити напред наведено уверење и од те локалне самоуправе);
9. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(потврда јединице локалне самоуправе, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању);
10. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чланом 62. Закона о
привредним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве);
11. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 45 дана
од дана издавања предрачуна.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 3, 7, 8 и 9,
Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа
преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је предрачун исказан у страној
валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по
средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
Поступање с непотпуним пријавама
Члан 7.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних
органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који
уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од пет (5) дана од
дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију пријава
ће бити одбијена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена
позивом из става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
 које су поднела лица која немају право да учествују на Конкурсу;
 које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;
 које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурса.
Одлучивање о додели средстава
Члан 8.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју је именовао покрајински секретар,
разматра поднете пријаве и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу
које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених Конкурсом. Комисија утврђује листу
подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и
Правилником.
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију,
као и да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, тражи да
изврши контролу реализације предмета уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.
Комисија је дужна да разматра пријаве и да о томе сачини записник са предлогом одлуке о додели
средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених средстава, прихватљиве
пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни износи средстава по подносиоцу
пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства нису одобрена
наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата:
www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 9.
Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете документације, критеријума и бодова
прописаних овим чланом, и то према табели:
Критеријум Начин бодовања Бодови
Укупан број бодова 100
Старост подносиоца захтева
од 18 до 25 година 25
од 25 до 35 година 20
од 35 до 40 година 15
Подносилац захтева је жена да/не 10/0
Пољопривредно газдинство се налази на подручју са
отежаним условима рада
да/не 10/0
Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање
искуство у производњи од најмање три
године – уписан у РПГ
5
средња школа 10
факултет 15
Оцена одрживости инвестиције Ниска/средња/висока 10/20/40
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу
које се додељују бесповратна средства до утрошка опредељених Конкурсом. Пријаве на конкурс које остваре
мање од 40 бодова не улазе у даље разматрање Комисије.
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар доноси, решење са образложењем и
поуком о правном средству за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или нису у потпуности
прихваћене на основу предлога одлуке.
Право приговора
Члан 11.
Поред наведених лица из члана 10. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни
подносилац пријаве, којем су одобрена средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена на
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) дана од достављања појединачног
решења, односно најкасније у року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7) дана од пријема приговора.
Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране
неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.
О приговору се одлучује решењем.
Коначна одлука
Члан 12.
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних
приговора, а која се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 13.
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, покрајински секретар у име Покрајинског
секретаријата закључује уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу права и обавезе
уговорних страна.
Време закључења уговора јесте најкасније 30 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
Корисник средстава у обавези је да, приликом потписивања уговора са Покрајинским секретаријатом
о коришћењу средстава – достави меницу са меничном изјавом, а за предузетнике – регистровану меницу са
меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 година, осим за опрему
чији је век експлоатације краћи од годину дана.
Након реализације инвестиције, корисник средстава је у обавези да у Агенцији за привредне
регистре упише заложно право на предметну инвестицију у корист Покрајинског секретаријата.
Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 45 дана од дана потписивања уговора, а
за инвестиције подизања вишегодишњег засада рок за реализацију јесте 15. новембар 2018. године.
Исплата бесповратних средстава
Члан 14.
Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених средстава, а остатак од 25%
уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и сопствено
учешће од 10%), након што корисник бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату следећу
документацију:
 захтев за исплату;
 извештај о наменском утрошку средстава и извршеним активностима из пословног плана;
 оригинал рачун за набавку предметне инвестиције (са датумом након потписивања уговора);
 отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице;
 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод
оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање
картицом може доставити само фискални исечак;
 фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 царинску декларацију за машине и опрему из увоза (уколико је подносилац пријаве директни
увозник – са датумом након потписивања уговора);
 Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла и селекционисаних пчелињих матица,
доставља се и:
 купопродајни уговор за набавку квалитетних приплодних грла и селекционисаних
пчелињих матица
 фотокопија матичног листа
 фотокопија уверења о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежне
ветеринарске установе;
 фотокопија идентификационог документа (пасоша или другог документа) .
Покрајински секретаријат путем надлежног сектора налаже Пољопривредној стручној и саветодавној
служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника
Покрајинском секретаријату.
Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.
Обавезе корисника средстава
Члан 15.
Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје, користи у складу с предвиђеном наменом;
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје, не отуђи и/или даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана
исплате подстицаја;
3. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува најмање пет година од дана исплате
подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и
уговора, корисник који је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу, односно корисник који је
достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања
средстава.
Праћење извршавања уговора
Члан 16.
Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора прати и контролише ресорни
сектор Покрајинског секретаријата.
Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година након преноса средстава, осим за опрему
чији је век експлоатације краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског секретаријата, путем
извештаја и записника Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП Војводине с терена.
Завршне одредбе
Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП Војводине“.
У Новом Саду, 03.05.2018. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
мр Вук В. Радојевић, с.р.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/upload/2018/Konkursi/2018_05_05%202%20Pravilnik%20mladi%201.pdf

Leave a Reply